Lassemo, Eva og Haugstveit, Ida Marie | Boletsis, Costas | Sand, Kari

Ung.no er det offentliges informasjon- og kommunikasjonskanal på nett for ungdom mellom 13 og 20 år. Nettstedet tilbyr kvalitetssikret offentlig informasjon om en lang rekke tema som ungdom er opptatt av, som kropp, helse, seksualitet, skole, mobbing, kriminalitet og rusmidler, samt en spørsmål-/ svartjeneste der ungdom kan stille anonyme spørsmål og få svar fra fagpersoner. På denne måten bidrar ung.no med informasjon som setter barn og unge i stand til reel medvirkning og deltakelse i eget liv. Hensikten med dette innsiktsarbeidet har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av og ønsker hjelp til gjennom å analysere alle spørsmålene som har blitt stilt til ung.no sin spørsmål-/svar-tjeneste, samt å undersøke om det er forskjeller på hvilke tema gutter og jenter er opptatt av, om det er forskjeller mellom ulike aldersgrupper og om eventuelt andre diskrimineringsgrunnlag kan identifiseres. Prosjektets mål har vært å generere kunnskap om hva ungdom er opptatt av, og hva de ønsker hjelp med når de skriver inn spørsmål til den digitale informasjons- og kommunikasjonstjenesten ung.no. Prosjektet er gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

117 s., utgitt av SINTEF i 2018.