Mange kommuner har i en årrekke arbeidet med å ta i mot, bosette og integrere enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, og har god kompetanse på feltet. De siste årene har flere nye kommuner kommet til. Det betyr at arbeidet med enslige mindreårige er relativt nytt for mange. Samtidig har regelverket, rutiner, tiltak og tilskuddsordninger blitt utviklet og endret. Det økte antallet enslige mindreårige som er kommet til Norge som asylsøkere de siste årene, har gitt ekstra utfordringer. Det er derfor et kontinuerlig behov for å formidle oppdatert informasjon til kommunene. Denne håndboken er ment å være et enkelt og oppdatert oppslagsverk. Den skal fungere som en veileder i arbeidet med enslige mindreårige.Boken henvender seg i første rekke til ansatte som arbeider med denne gruppen barn og unge i bosettingskommunene. Det gjelder ansatte med erfaring og ansatte som ikke kjenner feltet så godt fra før. Denne håndboken tar utgangspunkt i håndboken fra 2001, som har vært mye i bruk. Dette er en oppdatert versjon av de fleste problemstillingene som ble tatt opp der. Håndboken er laget i samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Utlendingsdirektoratet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er sammen med nevnte bidragsytere ansvarlig for innholdet i håndboken

180 s., utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2011.