Barns rettigheter

Menneskerettighetene, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon, gir rettigheter til barn og unge plassert i institusjon og setter rammer for bruk av tvang. Etter barnevernkonvensjonen artikkel 20 er staten forpliktet til å yte særlig beskyttelse og bistand til barn og unge som er under offentlig omsorg. Barnevernloven § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 15. november 2011 (rettighetsforskriften) er basert på dette.

Formålet med barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften er å sikre at barneverninstitusjoner og omsorgssentre gir barn forsvarlig omsorg og behandling. Videre er formålet å sikre og at barn blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet og at deres rettsikkerhet blir ivaretatt.

Forsvarlig omsorg

Barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere har en plikt til å ivareta den daglige omsorgen for det enkelte barn. Barnets beste skal ligge til grunn for utøvelsen av omsorgen. Målet er å gi omsorg og hjelp som kan bidra til utvikling og varige, positive endringer i barnets liv.

Institusjonsmiljøet og institusjonens evne til å ivareta barnet på en inkluderende og omsorgsfull måte vil være avgjørende for barnets opplevelse av oppholdet.

Forsvarlig omsorg innebærer blant annet at institusjonen skal gi:

 • Vern og beskyttelse slik at barnet ikke utsetter seg selv eller andre for fare
 • Tydelige rammer for å sikre trygghet og god utvikling
 • Oppfølging av skole- og fritidsaktiviteter. Det innebærer at institusjonen skal være pådriver for at barnet tar i mot og følger opp skole- eller opplæringstilbud. Barn som bor på institusjon skal få tilstrekkelig leksehjelp og annen skoleoppfølging ut fra individuelle forutsetninger og behov.
 • Oppfølging av barnets helsebehov. Det innebærer å avdekke helsebehov og sørge for at barnet får nødvendig helsebehandling
 • Stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen
 • Bidra til at barnet opplever trivsel og mestring og blir sett og hørt
 • Lære barnet å forholde seg til et felleskap, herunder vise respekt og toleranse for andre
 • Være aktive pådrivere for å sikre at barnet får de tjenestene de har krav på etter annet lovverk

Sikkerhetsplaner

Ved fare for utnyttelse til menneskehandel, må det utarbeides en individuell sikkerhetsplan. Sikkerhetsplanen må utformes på bakgrunn av plasseringsvedtaket og politiets trusselvurdering. For å sikre at planen fungerer etter hensikten, bør den være forankret og kvalitetssikret på ledelsesnivå på institusjonen.

Planen bør inneholde:

 • Kontaktinformasjon med direktenummer til politi og andre ansvarlige etater (på 24-timers basis)
 • Avklaring av hva personalet skal gjøre hvis ukjente forsøker å komme i kontakt med barnet eller hvis barnet forsvinner
 • Sjekkliste der det står hvem personalet skal varsle og hvordan de skal sikre informasjon
 • Andre tiltak som gjør det lettere raskt å ivareta barnets sikkerhet og omsorg

Det er viktig at barnet er involvert i utarbeidelsen av planen og er informert om detaljene i den.

I tillegg til institusjonens sikkerhetsplan for barnet, er det aktuelt å hjelpe barnet til å lage egen sikkerhetsplan for hva barnet selv skal gjøre, dersom det opplever å være i fare uten at personalet er til stede. Dersom barnet har egen mobil, bør barnet lagre nødnummer og institusjonens telefonnummer på sin mobil.

Når bruke tolk?

De fleste mindreårige ofre for menneskehandel snakker ikke norsk. Noen av barna kan bare sitt eget språk, mens andre kan gjøre seg forstått på fremmedspråk som engelsk, tysk, italiensk eller fransk.

Det er et skjønnsspørsmål hvor mye en skal bruke tolk, og hvor mye en skal bruke andre måter å kommunisere på i dagliglivet på institusjonen. Det har vist seg hensiktsmessig å bruke tolk i samtale med barnet en til to ganger i uken for å avklare spørsmål, få og gi informasjon, informere om rettigheter, prosess, saksgang mv.

Vurdér om telefontolking kan være hensiktsmessig. Telefontolking øker tilgjengeligheten til gode tolker og antall tilgjengelige språk. Dette avhenger av godt telefonutstyr eller konferansetelefon.

Kvalitetssikring av tolker

www.tolkeportalen.no er det oversikter over kvalifiserte tolker. Vær skeptisk hvis noen tar kontakt og tilbyr seg å tolke. Ta eventuelt kontakt med din samarbeidspartner i politiet for å diskutere dette.

Andre måter å kommunisere på

 • bruke oversettelsesprogram på internett
 • bruke fingerspråk
 • tegne

Begrensninger

Begrensninger i telefonbruk og bevegelsesfrihet kan bare gjøres dersom vilkårene for dette foreligger (hensynet til trygghet og trivsel, og formålet med plasseringen). Begrensninger kan bare gjøres utfra fortløpende konkrete vurderinger.

Se mer om begrensninger i informasjonsheftet Mindreårige ofre for menneskehandel Informasjon til ansatte på barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere

Beslag og ransaking

Politiet har adgang til å ransake barnet og foreta midlertidige beslag, for eksempel av mobiltelefoner, i forbindelse med etterforskning av straffesak. Det som er beslaglagt kan beholdes som bevis frem til hovedforhandling i straffesaken. 

Vurdering av faresituasjonen

Politiets vurdering av hvor stor fare barnet er i, og også barnets egen forståelse av faresituasjonen vil være viktige vurderingspunkter. Sikkerhetstiltak må oppgraderes og nedgraderes ut fra endringer i trusselsituasjonen.

Erfaring har vist at behov for sikkerhetstiltak vil være størst de første månedene av plasseringen. En kan imidlertid ikke se bort fra at bakmenn kan kontakte barna også etter lengre tids plassering.