Når barnevernstjenesten mottar bekymringsmelding fra helse- og omsorgstjenesten

Vurdere meldingen snarest

Når barnevernstjenesten i kommunen mottar en bekymringsmelding, skal de snarest og senest innen en uke vurdere om en melding skal følges opp med undersøkelse eller om saken skal henlegges.

Når bekymringsmeldingen er uklar

Dersom bekymringsmeldingen er uklar, kan barnevernstjenesten ta kontakt med melder for å avklare innholdet i meldingen. Har barnevernstjenesten behov for ytterligere opplysninger må det åpnes en undersøkelse.

Undersøkelse

Dersom bekymringen gir rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven, skal barnevernstjenesten snarest, og senest innen tre måneder undersøke barnets omsorgssituasjon . I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.  

Innhente opplysninger

Dersom barnevernstjenesten åpner undersøkelse, kan de ta kontakt med helse- eller omsorgstjenesten for å innhente ytterligere opplysninger om barnets situasjon. Vilkårene for å innhente opplysninger etter barnevernloven § 6-4 annet ledd må være til stede.

Les mer om vilkårene for at barneverntjenesten kan innhente opplysninger her.

En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt.

Tilbakemelding til den som har meldt bekymring til barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten har plikt til å gi den som har sendt melding til barnevernstjenesten en tilbakemelding senest innen tre uker etter at bekymringsmeldingen er mottatt. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt .

Dersom bekymringsmeldingen kommer fra melder som omfattes av barnevernloven § 6-4 første og sjette ledd, skal barnevernstjenesten i tillegg informere melder om det er åpnet undersøkelsessak.

Hvis det er åpnet undersøkelse, skal melder få ny tilbakemelding fra barnevernstjenesten innen tre uker etter at undersøkelsene er avsluttet, med informasjon om saken er henlagt eller om barnevernstjenesten følger opp saken videre.

Tilbakemelding om tiltak barneverntjenesten har iverksatt

Barnevernstjenesten har i utgangspunktet ikke plikt til å informere melder om hvilke tiltak som er iverksatt, det gjelder også meldere som er omfattet av barnevernloven § 6-4 annet og tredje ledd, for eksempel helse- og omsorgstjenesten.

Barnevernstjenesten kan likevel gi tilbakemelding om planlagte og iverksatte tiltak til denne gruppen meldere, dersom det er nødvendig at melder får kjennskap til tiltakene  av hensyn til melders videre oppfølging av barnet.

I vurderingen av om melder kan få opplysninger om tiltakene, må barnevernstjenesten vurdere om det er nødvendig for å fremme barnevernstjenestens oppgaver.

Synliggjør behov for informasjon om iverksatte tiltak 

Melder bør synliggjøre behovet for informasjon om iverksatte tiltak overfor barnevernstjenesten dersom det vurderes som viktig. Det er barnevernstjenesten som må vurdere om det er nødvendig å gi opplysninger i det enkelte tilfellet. Det bør opprettes en dialog mellom tjenestene, slik at barnevernstjenesten kjenner til at det er nødvendig for helse- og omsorgstjenesten å få opplysninger om barnevernstiltak.

Når et barn har behov for tiltak fra begge tjenestene, vil en slik tilbakemelding om tiltakene kunne være viktig for at tjenestene i samarbeid kan finne frem til et helhetlig tjenestetilbud til barnet.

Barn med komplekse og sammensatte tilstander

Dersom barnet har mer komplekse og sammensatte tilstander bør barnevernstjenesten ta initiativ til at barnet utredes i spesialisthelsetjenesten hvis dette ikke er gjort tidligere.

Behov for individuell plan?

Barnevernstjenesten skal også undersøke om barnet har behov for individuell plan, og om slik plan allerede er utarbeidet av helsetjenesten.

Dersom barnevernstjenestens undersøkelse konkluderer med at det er behov for tiltak etter barnevernloven, må barnevernstjenesten treffe vedtak om hjelpetiltak. Dersom det er behov for å plassere barnet utenfor hjemmet, må barnevernstjenesten fremme sak om dette for fylkesnemnda.

Les mer om saksgangen i en barnevernssak og barnevernstjenestens saksforberedelse i saksbehandlingsrundskrivet