Bufdir har, på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, gjort en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i kommunale barneverntjenester. 51 barneverntjenester havner i rød kategori, som betyr at de har betydelige avvik.  

Modellen Bufdir har brukt for å komme fram til resultatet er basert på de tre indikatorene:

  • Andelen tilsyn i fosterhjem som ikke er oppfylt.
  • Andelen fristbrudd i undersøkelsessaker.
  • Andel oppfølging og kontroll i fosterhjem som ikke er oppfylt.

Barneverntjenestene blir delt inn i rød, grønn eller gul kategori. Rød kategori innebærer at det er betydelig avvik i henhold til lov og forskrift, gul kategori betyr moderate avvik, mens grønn betyr få eller ingen avvik.

For å kategorisere barneverntjenestene har direktoratet valgt terskelverdier på indikatorene som avgjør hvilken farge barneverntjenesten får (les mer om modellen og datagrunnlaget her). Vi har sett på andelen lovbrudd i hver kommune. Dermed kan små kommuner som har få brudd på de tre indikatorene, likevel havne i kategorien rød, mens store kommuner med flere avvik likevel havne i grønn kategori. 

Det er viktig å presisere at dette gir et bilde basert på data fra tre halvår. Videre gir ikke disse tre indikatorene et fullstendig bilde av kvaliteten i barneverntjenesten, men det gir en sterk indikasjon på risiko i kommunene. Fylkesmannen, som har tilsynsansvar overfor barnevernet, gjennomfører jevnlig risikovurderinger av tilstanden i barneverntjenestene. Disse vurderingene gir et godt og helhetlig bilde av situasjonen og kvaliteten i tjenestene.

Resultatene

51 av 282 barneverntjenester (18 prosent) har betydelig avvik i henhold til lov og forskrift og er i denne gjennomgangen markert med rødt.

104 barneverntjenester (37 prosent) er markert med gul og har moderat risiko.

I alt 127 barnevernstjenester (45 prosent) er markert med grønt lys.

Det er i de tre nordligste fylkene, samt Sogn og Fjordane og Hordaland vi finner den høyeste andelen med kommunale barnevernstjenester i rød kategori.

Kommunemonitor barnevern

Bufdir har også utviklet en kommunemonitor som gir mer informasjon om situasjonen i alle landets barneverntjenester. Denne monitoren inneholder de tre indikatorene, men også andre relevante indikatorer, som gir en oversikt over dekningsgrad, økonomi og kvalitet knyttet til barneverntjenesten i kommunen. Monitoren inneholder også annen bakgrunnsinformasjon som er relevant for å forstå resultatene for barneverntjenesten. Dette er et verktøy hvor kommuner kan sammenligne resultatene for egen tjeneste med andre barneverntjenester, samt se utvikling over tid.

Publisert 17. desember 2018.
Oppdatert 17. desember 2018.