Tiltak 40: Innsats globalt

a) Støtte menneskerettighetene til lhbti-personer i utenriks- og utviklingspolitikken

Tiltak

Støtte menneskerettighetene til lhbti-personer i utenriks- og utviklingspolitikken.

Status

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet opprettholder et aktivt engasjement for å støtte menneskerettighetene til lhbti-personer i utenriks- og utviklingspolitikken. Dette engasjementet omfatter håndtering av særskilt vanskelige situasjoner, som for eksempel overgrep mot lhbti-personer i Tsjetsjenia, Tanzania og Uganda, og mer langsiktig, forebyggende arbeid.

  • FN er en viktig arena. Norge deltar aktivt i lhbti-vennegruppen i New York, som bidrar til å rette søkelyset på aktuelle utfordringer i det årlige møtet i Generalforsamlingen. I 2019 var fokus på media og hatefulle ytringer. Norge deltar også aktivt i diskusjoner i FNs 3.komite, inkludert i samarbeid med nordiske land.
  • FNs Menneskerettighetsråd i Genève har en viktig rolle å spille. De periodiske landhøringene er en god plattform for å fremme lhbti-personers rettigheter. Norge er blant de landene som har gitt flest anbefalinger knyttet til seksuell orientering og kjønnsidentitet. Norge har også spilt en pådriverrolle for opprettelse av en uavhengig ekspert i Menneskerettighetsrådet, med mandat til å arbeide mot vold og diskriminering av lhbti-personer. Da mandatet ble opprettet i 2016, ble det gjort forsøk på å forhindre dette gjennom krav til avstemning i FNs 3.kommite. Mandatet ble fornyet i 2019 uten hindringer, knyttet til at bl.a. flere afrikanske land har endret sin posisjon på dette området.

På landnivå samarbeider Norge ofte med likesinnede land om hvordan man kan følge opp konkrete rettighetsutfordringer, som for eksempel bruk av tvungne analundersøkelser av menn og transkvinner som har blitt arrestert på grunn av antatt seksuell adferd med andre menn eller transkvinner, noe som forekommer i noen land. Dette er en praksis som er sterkt kritisert av FNs torturkomité.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet/Norad.

b) Allianser med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner

Tiltak

Opprettholde og etablere allianser med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner.

Status

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet har god kontakt med nasjonale og internasjonale lhbti-organisasjoner, både i Norge og gjennom utenriksstasjonene. I noen land spiller Norge også en koordinerende rolle mellom lhbti-organisasjoner og representanter for det internasjonale samfunn. Fra norsk side legges det vekt på at alle tiltak for å fremme lhbti-personers rettigheter må være basert på det som lokale lhbti-organisasjoner mener er hensiktsmessig. Dette gjelder ikke minst i saker hvor det er begått konkrete rettighetsbrudd, eller hvor lhbti-rettigheter på annen måte innskrenkes, hvor det må gjøres avveininger i valg av reaksjonsformer. Samarbeid med FRI og andre norske organisasjoner gir viktig tilgang til regionale og internasjonale nettverk, med mulighet for å utveksle erfaringer fra ulike land og satsinger.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet.

c) Støtte til organisasjoner og tiltak som fremmer menneskerettighetene til lhbti-personer

Tiltak

Støtte organisasjoner og tiltak som fremmer menneskerettighetene til lhbti-personer.

Status

Utenriksdepartementet:

Pågående – i rute.

Utenriksdepartementet støtter et bredt spekter av organisasjoner og tiltak for å fremme menneskerettighetene til lhbtiq-personer, inkludert gjennom utenriksstasjonene, Norad og EØS-finansieringsordningene. I tillegg til støtte til lhbti-organisasjoner slik at disse kan drive sitt eget rettighetsarbeid, spiller norsk støtte en viktig rolle i å utvikle FNs agenda på dette området. Den globale kampanjen «Free and Equal» som er ledet av FNs høykommissær for menneskerettigheter, har nådd flere hundre millioner mennesker verden over med et budskap om like rettigheter og rettferdig behandling av lhbtiq-personer.

Norge støttet og deltok aktivt i en lhbtiq-konferanse for politiske ledere fra Karibia og Nord og Sør-Amerika, avholdt i Bogota i mai 2019. Konferansen samlet 350 lhbtiq-politikere fra hele regionen, hvorav 40 var folkevalgte fra 34 land.

Norge gir særskilt støtte til beskyttelse av utsatte lhbtiq-menneskerettighetsforsvarere gjennom Global Equality Fund, og var vert for et årlig møte for dette flergiverfondet i oktober 2019. Møtet hadde et særlig fokus på arbeidet med avkriminalisering i Afrika, med deltagere fra Kenya, Burundi, Nigeria, Uganda og Sør-Afrika.

Norge deltar aktivt i Equal Rights Coalition, en koalisjon av 40 land som samarbeider om at menneskerettighetene skal gjelde alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Barne- og likestillingsdepartementet:

Pågående – i rute.

BLD bidrar med støtte til gjennomføring av OECDs lhbtiq-prosjekt. Prosjektet vil bidra til etableringen av komparativ statistikk på lhbti-feltet samt bedre datainnsamlings- og analysemetoder.

Ansvarlig: Utenriksdepartementet.

d) Lhbti-personers rettigheter i den internasjonale utdanningssatsingen

Tiltak

Inkludere innsats for å styrke lhbti-personers rettigheter innen den internasjonale utdanningssatsingen.

Status

Pågående – i rute

Norge har en menneskerettighetsbasert tilnærming til utdanning. Dette innebærer et sterkt fokus på å nå alle marginaliserte grupper, inkludert lhbtiq-personer. Det er viktig at denne innsatsen er helhetlig, og sees i sammenheng med norske prioriteringer om at ingen skal utelates, og å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne, minoriteter og urbefolkninger får muligheten til å begynne på og fullføre skolegangen.

I 2019 inngikk Norad en avtale med UNESCO for å jobbe med helhetlig seksualitetsundervisning på til sammen 75 millioner over tre år. Et av avtalens hovedformål er å «redusere stigma og diskriminering av unge, inkludert lhbtiq-personer». Avtalen fokuserer på seksualitetsundervisning i skolen. UNESCO arbeider blant annet for at internasjonale retningslinjer for seksualitetsundervisning skal benyttes på landnivå. Seksuell orientering og kjønnsidentitet er inkludert i retningslinjene. I tillegg til dette jobber Norge med seksualitetsundervisning utenfor skolesystemet gjennom UNFPA. Hovedfokuset i denne avtalen er rettet mot de mest utelatte, inkludert lhbtiq-personer.

Det arbeides videre med å styrke lhbtiq-personers rettigheter innen utdanning gjennom støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner. Norge støtter Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) med et prosjekt i Vietnam som har som formål å sikre at

lhbtiq-ungdom har samme tilgang til utdanning, arbeid, helsetjenester, bolig og politisk deltagelse. Prosjektet startet i 2019 og vil gå frem til 2021.

Norge har siden 2010 hatt en avtale med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) om lhbtiq-personers rettigheter. Inneværende avtale gjelder for perioden 2018-2021, og fokuserer på ikke-diskriminering på høyere utdanningsinstitusjoner i sørlige Afrika, Latin-Amerika og Myanmar.

I Sør-Afrika har SAIHs partnere implementert en rekke påvirknings- og opplæringsprogram på universiteter i landet, og styrket forskningssamarbeid med sør-afrikanske forskningsinstitutter samt styrket egen kapasitet. I Zimbabwe har SAIHs partnere etablert støttegrupper for skeive studenter, og organisert debattgrupper på campus i samarbeid med lokale studentorganisasjoner. I Bolivia har det blitt jobbet med å fremme lhbtiq-personers rettigheter og sikre universiteter som ‘safe spaces’. I Nicaragua har det blitt opprettet kommisjoner mot vold og diskriminering ved universitetet URACCAN, og det jobbes med å kartlegge og følge opp saker om overgrep, trakassering og diskriminering av kvinner og lhbtiq-personer. I Myanmar har SAIHs partner Colors Rainbow (CRB) gjennomført en sammenlikningsstudie hvor de blant annet har sett på læreres holdning til lhbtiq-personer. Studien viser at lærerne der hvor CRB har holdt foredrag, informert og arbeidet aktivt siden 2017, er mer tolerante enn andre steder.

Ansvarlig: Norad.

Tiltak 41: Innsats i Europa

a) Lhbti-rettigheter i Europarådets komitéstruktur og Europarådets arbeid med likestilling og ikke-diskriminering

Tiltak

Norge vil fremme og synliggjøre lhbti-rettigheter i Europarådets komitéstruktur og støtte Europarådets arbeid med likestilling og ikke-diskriminering knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Pågående – i rute.

Løpende tiltak som primært skjer via Norges deltakelse (via Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet) i aktuelle komiteer.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

b) Deltakelse i European Governmental LGBTI Focal Points Network og i det uformelle ministermøtet tilknyttet IDAHOT-arrangementet

Tiltak

Norge viderefører sin deltakelse i European Governmental LGBTI Focal Points Network og deltakelse på høyt nivå i det uformelle ministermøtet tilknyttet IDAHO-arrangementet.

Status

Pågående – i rute.

BLD og Bufdir deltar fast på møtene i European Governmental LGBTI Focal Points Network.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

c) Vertskap for et møte i European Governmental LGBTI Focal Points Network eller et IDAHOT-arrangement

Tiltak

Norge vil vurdere å tilby seg å være vertskap for et møte i European Governmental LGBTI Focal Points Network, eller et IDAHO-arrangement, i løpet av planperioden.

Status

Pågående – i rute.

Norge er vertskap for IDAHOT 2019 i Oslo 13.-15. mai. IDAHOT er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi som markeres verden over hvert år 17. mai. IDHAOT – Forum er den viktigste arenaen for LHBTIQ-agendaen i Europa, hvor myndigheter, internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnsaktører og fagmiljøer møtes. Norge har som ambisjon å samle mest mulig støtte til det videre arbeidet med å fremme LHBTIQ-personers rettigheter både i og utenfor Europa.

 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak 42: EU/EØS og EØS-midlene

a) Europakommisjonens initiativ om likestilling for lhbti-personer

Tiltak

Følge opp og støtte Europakommisjonens initiativ om likestilling for lhbti, gjennom aktivt samarbeid med EUs medlemsland i Europakommisjonens høynivågruppe og deltagelse i EUs ekspertseminarer om lhbti-rettigheter.

Status

Pågående – i rute.

Løpende tiltak som primært skjer via Norges deltakelse i relevante grupper og komiteer. Barne- og likestillingsdepartementet redegjorde i 2016 for arbeidet med Norges nye lov om endring av juridisk kjønn for EUs høynivågruppe for likestilling og ikke-diskriminering.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

b) EØS-midler for å styrke lhbti-personers rettigheter

Tiltak

Norge vil vurdere å yte samarbeid og støtte til land som ønsker å benytte EØS-midlene til å styrke lhbti-likestilling og rettigheter.

Status

Pågående – i rute.

Søkere fra flere land har mottatt støtte fra EØS-midlene til en rekke lhbtiq-relaterte prosjekter og tiltak.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

c) Norges deltakelse i EU Fundamental Rights Agency sine undersøkelser

Tiltak

Det vil bli vurdert nærmere om og eventuelt på hvilken måte Norge kan ta del i og omfattes av EU/FRAs (Fundamental Rights Agency) komparative undersøkelser om ulike menneskerettighetsspørsmål, blant annet undersøkelser som omfatter skk-temaer.

Status

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.

Tiltak 43: Nordisk likestillingsarbeid

Tiltak

Det skal vurderes hvordan Norge, eventuelt sammen med øvrige nordiske land, kan bidra til at det nordiske likestillingssamarbeidet kan utvides til også å omfatte innsats mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Status

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet.