Tiltak 29: Trans, interkjønn og annen kjønnstematikk

a) Forskningsbasert kunnskap om situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Utvikle forskningsbasert kunnskap om situasjonen for interkjønnpersoner i Norge, med forslag til det videre arbeid, jf. omtale under tiltak 1d) i kapittel om kunnskap og forskning.

Status

Pågående – i rute.

Senter for sjeldne diagnoser har fått i oppdrag å gjennomføre den første kvalitative studien om levekår blant personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Planlagt ferdigstillelse er våren 2019.

Juristene Fae Garland (Manchester University), Mitchell Travis (Leeds University) og Nina Sofie Lem Samuelsen har utarbeidet rapporten «Law and intersex in Norway; challenges and opportunities» som gir en oversikt over og vurdering av den juridiske situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Rapporten ble lansert mars 2019.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29c.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Lavterskel møteplass for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Legge til rette for en lavterskel møteplass for interkjønnpersoner, for eksempel i regi av en organisasjon eller v/LHBT-helsestasjon for ungdom i Oslo.

Status

Pågående – i rute.

I 2017 ble tilskuddsordningen for bedre levekår og livskvalitet blant lhbti-personer utvidet til å gjelde personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (interkjønnpersoner). To organisasjoner for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling mottok støtte gjennom ordningen i 2017. I 2018 mottok ikke Bufdir noen søknader på denne tilskuddsordningen fra organisasjoner for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29c.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

c) Identifisering av utfordringer og tiltaksbehov for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling

Tiltak

Identifisere utfordringer og eventuelle tiltaksbehov på basis av gjennomført kunnskapsinnhenting og kontakt med representanter for gruppen.

Status

Pågående – i rute.

Senter for sjeldne diagnoser har fått i oppdrag å gjennomføre den første kvalitative studien om levekår blant personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Studien ble lansert i mai 2019.

Juristene Fae Garland (Manchester University), Mitchell Travis (Leeds University) og Nina Sofie Lem Samuelsen har utarbeidet rapporten «Law and intersex in Norway; challenges and opportunities» som gir en oversikt over og vurdering av den juridiske situasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge. Rapporten ble lansert mars 2019.

Tiltaket ses i sammenheng med tiltak 1d og 29a.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 30: Trans, interkjønn og annen kjønnstematikk - Rett til nye attester/vitnemål etter endring av juridisk kjønn

Tiltak

Spørsmålet om rett til nye attester/vitnemål etter bytte av juridisk kjønn skal vurderes.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet

Pågående – i rute.

Kunnskapsdepartementet har i et eget brev bedt offentlige utdanningsinstitusjoner om å utstede nye vitnemål etter bytte av juridisk kjønn, ved forespørsel. Private utdanningsinstitusjoner har mottatt kopi av brevet med anmodning om at de følger samme praksis.

Helse- og omsorgsdepartementet

Ikke iverksatt.

Det skal lages en veileder/retningslinje for behandling av kjønnsdysfori, og i den sammenheng vil det være naturlig å henvise til problemstillingen.

Kunnskapsdepartementet

Pågående – forsinket.

Oppdatering av attester, vitnemål og lignende ved endret juridisk kjønn. For personer som har

endret juridisk kjønn vil det være viktig å kunne presentere personlige dokumenter som er i tråd med deres nye juridiske kjønn.

En arbeidsgiver eller en skole som nekter å utstede ny attest eller et nytt vitnemål til en person som har endret sitt juridiske kjønn, vil kunne rammes av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet, i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Å nekte å utstede ny arbeidsattest hvis personen kan dokumentere at vedkommende er den samme, kan dermed allerede i dag være ulovlig hvis ikke arbeidsgiveren eller skolen har en saklig grunn til å nekte å utstede attesten.

Udir oppdaterte retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis den 04.06.2019 og informerte sektor om det. I tillegg er det lagt ut informasjon om det på FM-nett. Folkehøyskolene har mottatt elektronisk informasjon om dette.

Endringene ligger ute på udir.no med markering:

https://desk.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-gs/

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/dokumentasjon/vitnemal-og-kompetansebevis/foring-vitnemal-kompetansebevis-vgs/2-oppsett-av-vitnemal-og-kompetansebevis/#2.11-duplikat

Arbeids- og sosialdepartementet

Pågående – i rute.
En arbeidsgiver eller en skole som nekter å utstede ny attest eller et nytt vitnemål til en person som har endret sitt juridiske kjønn, kan rammes av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønnsidentitet, i diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Å nekte å utstede ny arbeidsattest hvis personen kan dokumentere at vedkommende er den samme, kan dermed allerede i dag være ulovlig hvis ikke arbeidsgiveren eller skolen har en saklig grunn til å nekte å utstede attesten. I den interdepartementale arbeidsgruppen for oppfølging av lhbti-handlingsplanen, har det vært diskutert å igangsette en interdepartemental vurdering av saken, herunder om dagens diskrimineringslovgivning er dekkende. Etter 1. januar 2018 vil det være likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet/Kunnskapsdepartementet/Arbeids- og sosialdepartementet

Tiltak 31: Unge lhbti-personer med funksjonsnedsettelser

a) Informasjon på ung.no

Tiltak

Informasjon som unge personer med funksjonsnedsettelser har, knyttet til seksualitet og lhbti-spørsmål, innarbeides i temaområdene til ung.no, og i ung.no sin spørsmål- og svartjeneste. Tjenesten må utformes slik at den kan besvare spørsmål som lhbti-ungdom har behov for å få svar på.

Status

Avsluttet.

Nye artikler fra Unge funksjonshemmede er publisert på ung.no og innspill basert på eksisterende innhold på ung.no er vurdert og implementert. Ung.no tar imot spørsmål som lhbti-ungdom har behov for å få svar på.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Kompetanse til familievernkontorer og krisesentre

Tiltak

Kompetanse om personer med funksjonsnedsettelser og lhbti-problematikk må også formidles til familievernkontor og krisesentre.

Status

Ikke iverksatt

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 32: Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn- Lhbti-personer som prioritert gruppe ved uttak av overføringsflyktninger

Tiltak

Regjeringen vil på egnet tidspunkt vurdere om det kan være hensiktsmessig å prioritere lhbtiq-personer som en av flere prioriterte grupper ved uttak av kvoteflyktninger.

Status

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet.

Tiltak 33: Lhbti-personer med innvandrerbakgrunn- Kompetanseheving blant intervjuere i asylsøknadsprosessen

Tiltak

Heve kompetansen på lhbti-feltet blant intervjuere i asylsøknadsprosessen.

Status

Pågående – i rute.

Det har ikke vært gjennomført ytterlige kompetansehevingstiltak knyttet til LHBTI-søkere i 2019.

Tiltakene gjennomført i perioden 2017 – 2018 er ferdigstilte.

ASA vil vurdere behovet for å gjennomføre nye kompetansehevingstiltak iforbindelse med ny organisering i 2020. Det vil i første omgang være snakk om innledende opplæring for nye saksbehandlere og saksbehandlere med behov for oppfriskning på tema.

Ansvarlig: Justis- og beredskapsdepartementet/Utlendingsdirektoratet.

Tiltak 34: Kunnskapsbaserte tilbud ved asylmottak og omsorgssentre

a) Kompetanseheving på asylmottak

Tiltak

Identifisere og heve kompetansen til utvalgte asylmottak om kjønnsmangfold, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Produsere veileder og kompetansehevingsprogram for asylmottak.

Status

Pågående – i rute.

I løpet av høsten 2019 har Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK)/ LHBTI vært tema på to ulike kurs og samlinger for asylmottak. En gang på fagsamling for informasjonsmedarbeidere og en gang på møte for mottaksledere og driftsoperatører.

Ansvarlig: Utlendingsdirektoratet.

b) Situasjonen for lhbti-personer på asylmottak

Tiltak

Utrede hva som skal til for at lhbti-personer opplever asylmottak som trygge, og gjennomføre aktuelle tiltak for lhbti-personer mens de er i asylmottak. Iverksette informasjonsarbeid rettet mot hele gruppen asylsøkere.

Status

Pågående – i rute.

Utlendingsdirektoratet jobber med å utvikle nye verktøy for mottaksansatte i informasjonsprogrammet. I den forbindelse vil vi også oppdatere informasjonen som asylsøkere får i informasjonsprogrammet i samarbeid med relevante aktører.

Ansvarlig: Utlendingsdirektoratet.

c) Kompetansehevingsprogram for ansatte på omsorgssentre som jobber med enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

Tiltak

I samband med tiltaket om å heve kompetansen ved asylmottak, vil Bufdir vurdere å utvikle et kompetansehevingsprogram rettet mot ansatte i omsorgssentre som jobber med enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år.

Status

Pågående – i rute.

Bufdir har gitt et oppdrag til KUN, Skeiv Verden og SEIF om å kartlegge situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere som er lhbti på omsorgssentre og asylmottak, i tillegg til utvikling av et kompetansehevingsprogram for ansatte på omsorgssentre og mottak som arbeider med EMA. Utlendingsdirektoratet har vært samarbeidspartner. Endelig ferdigstillelse av kartleggingen og kompetansehevingsprogrammet er forventet ved årsskiftet 2019/2020.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 35: Bosetting av lhbti-flyktninger

Tiltak

IMDi skal ved bosetting ta hensyn til de spesielle utfordringene lhbti-flyktninger kan stå overfor.

Status

Pågående – i rute.

Ved bosetting av lhbtiq-flyktninger etterstreber IMDi å finne en bosettingskommune som har kompetanse og ett miljø for denne gruppen.

En utfordring er når IMDi ikke får kjennskap til at personen er en del av lhbtiq-gruppen. Dette kan skyldes at de ikke tør eller ønsker å formidle denne informasjonen til mottaksansatte under bosettingssamtalen som gjennomgås på mottaket. Noen velger også å flytte ut av mottak før de får vedtak og tar gjerne kontakt med oss i forhold til det å bli bosatt med offentlig hjelp. Dersom det gjelder overføringsflyktninger så vil det være avhengig av at IMDi har fått informasjon om at personen er en del av lhbtiq-gruppen.

Skeiv Verden har dialog med mange i målgruppen og det er derfor etablert et samarbeid mellom IMDi og Skeiv verden. De har en kontaktperson inn til bosettings- og tidlig innsatsseksjonen i forhold til spørsmål og informasjonsutveksling på individnivå. Dersom Skeiv Verden fanger opp informasjon som er sentral for IMDi å kjenne til i bosettingsforberedende faser vil dette bli formidlet oss, under forutsetning at dette er noe flyktningen ønsker. For å sikre dette skal samtykkeskjema fra flyktningen sendes til IMDi.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 36: Introduksjonsordningen og undervisning i samfunnskunnskap og skolering av programrådgivere

Tiltak

Mer informasjon om lhbti i introduksjonsordningen og i undervisning i samfunnskunnskap og skolering av programrådgivere i kommuner.

Status

Avsluttet.

Kompetanse Norge og IMDi har begge fått oppdrag knyttet til å gi anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan blant annet temaet lhbtiq kan inngå i de standardiserte elementene i introduksjonsprogrammet. IMDi og Kompetanse Norge har samarbeidet godt om dette, og vi leverte rapporten med anbefalinger til KD 1.september 2019. Her påpekte vi viktigheten av at mangfoldsperpektivet skulle gjennomsyre opplæringen, og at lærere og ledere får økt sin kompetanse på dette feltet, slik at de kan føle seg trygge i formidlingen av stoffet, samtidig som det blir prioritert i opplæringen.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 37: Kompetanseheving av ulike grupper ansatte

Tiltak

Bedre opplæring av- og informasjon til minoritetsrådgivere, de ansatte ved bo- og støttetilbudet for ungdom over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap, vold eller begrensinger i sin frihet og de som jobber med nettstedet ung.no.

Status

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Avsluttet.

IMDis har i 2019 samarbeidet med Skeiv verden om kompetanseheving av minoritetsrådgiverne når det gjelder oppfølging av lhbtiq-ungdom: Skeiv Verden har holdt innlegg på fagsamling for minoritetsrådgivere og på fagseminar om Tsjetsjenia i regi av Østlandsnettverket. Minoritetsrådgiverne har styrket sin kompetanse om interseksjonalitet knyttet til lhbtiq-ungdommer med minoritetsbakgrunn som utsettes for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Avsluttet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet arrangerte en fagdag om lhbtiq i 2017 for minoritetsrådgivere, ung.no-redaksjonen, Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og for ansatte i det nasjonale bo- og støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Skeiv Verden sto for gjennomføringen av fagdagen og fokuserte på lhbti-ungdoms særlige utfordringer og behov, og hva hjelpeapparatet må være oppmerksomme på. Bufdir har et lhbtiq-perspektiv i alt vi produserer. Videre i tiltaket vil vi sikre at dette perspektivet er reelt ivaretatt i ung.no sine nettartikler og i de digitale veilederne Bufdir lanserte i 2019, og at god informasjon om lhbtiq-tematikk er tilgjengelig på våre nettsider og andre relevante portaler.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tiltak 38: Kunnskap og holdninger blant innvandrere

a) Integreringskonferansen og regionale innspillsmøter

Tiltak

Lhbti-temaer tas opp i forbindelse med den årlige integreringskonferansen mellom myndighetene og innvandrerorganisasjonene og de forberedende regionale innspillsmøtene.

Status

Pågående – i rute.

Lhbtiq-tematikk var et fokus på de regionale innspillmøtene med innvandrerorganisasjoner og andre ressursmiljøer, både i innledningen fra IMDi og i gruppediskusjon. Her kom det fram at lhbtiq er for mange tabu og skambelagt. Foreldrene er i en skvis mellom kjærligheten til sine barn og kravene fra sosiale og religiøse omgivelser. Foreldre og barn trenger empati, støtte, informasjon og veiledning om hvordan de kan håndtere sine følelser og dilemmaer. Følgende innspill til tiltak kom frem:

 • Det bør etableres et tverretatlig råd for arbeid med lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn og deres nærmiljøer, fagetater som jobber med utdanning på høyskolenivå, integrering, barnehage, skole, introduksjons-program, helse, barnevern, sosialfaglige tjenester osv. og ulike frivillige organisasjoner som jobber med målgruppen.
 • Det er behov for et helhetlig tverrfaglig organisert forebyggende arbeid rettet mot lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn (inkl. deres familier). Helse og migrasjonsfaglig kompetanse er nødvendig.
 • Det helsefaglige arbeidet med lhbtiq i innvandrerbefolkningen bør forankres i Folkehelseinstituttet, Enhet for migrasjonshelse.
 • Introduksjonsprogrammet bør inneholde informasjon om lhbtiq.
 • Innvandrerorganisasjoner og miljøer samt religiøse miljøer må i større grad bidra til å informere og synliggjøre lhbtiq i sine miljøer hvor lhbtiq-perspektivet tas inn i temaer som «barn og unges oppvekst», «respekt og menneskeverd».
 • Unge lhbtiq-personer trenger trygge arenaer med kompetente medarbeidere for å åpne seg og leve frie liv.
 • Samtalegruppe, selvhjelpsgruppe om tabubelagte temaer for foreldre bør være for mødre og fedre hver for seg.
 • Bedre tilgang til anonyme digitale informasjonskanaler, chattelinjer osv. på eget språk.
 • Det er viktig å løfte fram og synliggjøre lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn som «vanlige» forbilder som kan bidra til å bygge ned for-dommer, og normalisere.

Lhbtiq-tematikk var et fokus på i regjeringens nasjonale integreringskonferanse med innvandrerorganisasjoner og andre ressursmiljøer, både i innledningen fra statsråd Sanner og i egen parallellsesjon.

 • Det er behov for mer kunnskap om skeive som er tvangsgiftet.
 • Lærere har omfattende behov for kompetanseheving om lhbtiq.
 • Foreldre trenger lett tilgjengelig kunnskap om at det er normalt å være skeiv. Det å kunne snakke med noen anonymt på telefon kan være støttende og trygt for foreldre som har behov for hjelp og støtte. Her er det viktig at foreldre kan få støtte av andre foreldre.
 • Det bør være en aktivitetsplikt for frivillige organisasjoner om at man må inkludere lhbtiq for å få tilskuddsmidler.
 • Det er behov for å øke kompetansen om interseksjonalitet i offentlig sektor.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

b) Holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen

Tiltak

Legge til rette for holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen om lhbti-personer, blant annet gjennom samarbeid med organisasjonene Skeiv Verden og SEIF.

Status

Pågående – forsinket.

IMDi har deltatt i møter i samarbeidsgruppen på direktoratsnivå, ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, for oppfølging og rapportering på tiltak i handlingsplanen. Skeiv Verden har fått prosjektmidler fra IMDi over post 71 til nasjonal informasjonskampanje på sosiale og tradisjonelle medier med formål om å spre kjennskap til organisasjonens arbeid og tilbud og utgivelse av bok med personlige erfaringer og historier i møte med det norske samfunn som skeiv med innvandrerbakgrunn. Samarbeid med Skeiv Verden er videreført om utarbeidelse av filmer og ordlister om lhbtiq-begreper på arabisk og somalisk som skal publiseres på IMDIs nettportal om negativ sosial kontroll, Nora.

Ansvarlig: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Tiltak 39: Lhbti-personer med samisk tilhørighet

a) Oversetting av dokumenter og utvalgte verktøy til et samisk språk

Tiltak

Dokumenter og verktøy som blir utviklet som følge av denne planen, overfor kommuner og arbeidsliv, oversettes til et samisk språk.

Status

Pågående.

Handlingsplanen er oversatt til nordsamisk.

Ansvarlig: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

b) Samarbeid med Sametinget og samiske institusjoner

Tiltak

Myndighetene vil ta initiativ til et samarbeid med Sametinget og samiske institusjoner med sikte på videreføring og utvikling av tiltak som kan bidra til at lhbti-personer med samisk bakgrunn opplever større grad av åpenhet og inkludering.

Status

Barne- og likestillingsdepartementet 

Den 28. november 2018 arrangerte Bufdir en regional samling i Karasjok med fokus på lhbtiq og mental helse i det samiske samfunnet, i samarbeid med Sametinget, SANKS, KUN og Mental helse ungdom

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ikke iverksatt.

Ansvarlig: Barne- og likestillingsdepartementet/Kommunal- og moderniseringsdepartementet.