Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barneverntjenesten og får fosterhjemsgodtgjørelse.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med fosterhjemstjenesten der du bor.

Fosterhjemsgodtgjørelsen består av

  • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
  • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter

Fosterhjemsgodtgjørelsens størrelse avhenger av barnet eller ungdommens behov og hvilken avtale du gjør med barneverntjenesten i kommunen din. Du/dere og barneverntjenesten skriver kontrakt på fosterhjemsgodtgjørelsen.

Tilpasninger og ekstra tiltak

Dersom fosterbarnet trenger særlig oppfølging eller tilsyn, kan barneverntjenesten sette inn tiltak som for eksempel ekstra veiledning, avlastning og støttekontakt. Omfanget avtales i forkant av hver plassering.

Frikjøp

Noen ganger er det behov for at en av fosterforeldrene er hjemme med fosterbarnet i en periode. I denne perioden blir du helt eller delvis frikjøpt fra din ordinære jobb og barneverntjenesten gir deg en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, innenfor den veiledende grensen i folketrygden.

Er du fosterhjem for et barn i familien eller nettverket ditt har du de samme rettighetene som andre fosterhjem.

Eksempler på betaling: 

Feriepenger, pensjon og lønn under sykdom

Er du frikjøpt fra din ordinære jobb eller er oppdragstaker i statlige familiehjem er du å anse som frilanser og ikke som arbeidstaker etter folketrygdloven. Dette innebærer blant annet at du i stedet for feriepenger mottar fosterhjemsgodtgjørelse 12 måneder i året.

Frikjøpte eller oppdragstakers rett til pensjon følger av folketrygdloven. På samme måte som annen pensjonsgivende inntekt vil godtgjørelsen du mottar inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng.

Sykepenger

Folketrygdloven gir fosterforeldre rett til sykepenger dersom fosterhjemsforholdet må opphøre på grunn av sykdommen. Som frilanser har man imidlertid ikke rett til sykepenger før etter 17 dager. Derfor bør man vurdere om det er behov for å tegne tilleggsforsikring for denne perioden. Behovet for en slik forsikring bør fosterforeldre og barnevernstjenesten avklare sammen når fosterhjemsavtalen inngås. 

Rikstrygdeverket har utarbeidet retningslinjer for beregning av sykepengegrunnlaget for fosterhjem som har inntekter utenom oppdraget som fosterhjem.

Oppdragstakere har rett til lønn under sykdom

Flere spørsmål? Finn din lokale fosterhjemstjeneste

Vil du vite mer om økonomi, betaling og rettigheter kan du ta kontakt med en fosterhjemskonsulent der du bor.

Eller se oversikt over fosterhjemstjenestene