< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Vold i nære relasjoner - veileder for familievernet

Terapeutnivå

Voldsrisikovurdering og ivaretakelse av sikkerhet

Voldsrisikovurdering og ivaretakelse av sikkerhet

En voldsrisikovurdering er en sammenstilling av informasjon som du allerede har ut i fra samtaler og kontakt med andre i saken. Når du gjennomgår denne informasjonen systematisk, vil voldsrisikovurderingen gi deg som terapeut ny informasjon. I samarbeid med andre, for eksempel politiet, vil det være lettere å formidle denne informasjonen etter at du har gjennomført en voldsrisikovurdering.

Voldsrisikovurdering er en vurdering av risiko for fremtidig vold. I familievernet vil dette primært omhandle risiko for partnervold, da vurdering av risiko for vold mot barn er et mindre utviklet område.

Voldsrisikovurdering som et verktøy
Informasjon fra ulike kilder
Ta høyde for endringer i risiko
Ustrukturert vurdering
Hvordan vurdere risiko for ny vold?
Opplysningsplikt til barnevernet
Avvergeplikt

 

 

Sist faglig oppdatert 05. september 2019

Avdekke vold

Avdekke vold

Vold og sinneproblematikk forekommer i en andel av familiene som søker hjelp fra familievernet. Det er ikke gitt at familiene selv opplyser om dette.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi oppfordrer deg til å aktivt etterspørre hvordan konflikter utspiller seg i familiene du kommer i kontakt med, både mellom de voksne i familien, og mellom de voksne og barna. Under kan du se noen eksempler på spørsmål du kan stille.

Ved å ha et detaljert fokus på hvordan konflikter utspiller seg, får du muligheten til å utforske og tematisere eventuelle grenseoverskridende handlinger. Kartlegging av vold og sinnemestringsproblematikk vil gi deg et bredere vurderingsgrunnlag for å finne riktig tiltak for familien både i og utenfor familievernet.

Hvordan spørre om vold?
Inngangsspørsmål i individualsamtaler
Inngangsspørsmål til par og foreldre
Sist faglig oppdatert 05. september 2019

Kartlegge vold

Kartlegge vold

Kartleggingen skal ha fokus på konkret voldsatferd og hendelser. Etter avdekking eller ved henvendelser hvor du får vite om vold, er det viktig at du ikke setter i gang et ordinært terapiforløp.

​​​​​​​​​​​​​​​Volden familievernet kommer i kontakt med varierer i stor grad og du må innhente tilstrekkelig informasjon om familiens situasjon. Hva som utgjør tilstrekkelig og relevant informasjon, vil variere fra sak til sak, avhengig av kjente opplysninger og sakens kompleksitet.

I familier med minoritetskulturell bakgrunn må vi ta høyde for en mulig kollektivistisk referanseramme under kartleggingen.

Hva skal kartlegges?
Former for vold, frekvens og alvorlighet
Mønster av makt og kontroll i par- og familierelasjonen
Barnas situasjon - grad av eksponering og utsatthet
Grad av vedkjennelse og ansvar for voldsutøvelse
Livsbelastninger, tilleggsproblematikk og andre eventuelle stressorer for familien
Gjennomføring av samtaler
Videre kartlegging

 

Sist faglig oppdatert 04. september 2019

Oppsummerende vurderinger

Oppsummerende vurderinger

Du må fortløpende vurdere (gjennom kontakten med familien) i hvilken grad familievernet kan bidra til et hensiktsmessig endringsarbeid. Dette kan du gjøre ved å kartlegge følgende:

 • Har familien, ut fra nåværende livssituasjon, mulighet til å inngå i et forpliktende og aktivt samarbeid med familievernkontoret?
 • Hvor gode kommunikasjon- og konflikthåndteringsferdigheter har paret/foreldrene?
 • I hvilken grad ønsker respektive foreldre å opprettholde parforholdet/foreldresamarbeidet?​
Tilbud innenfor familievernet?
Tilbud utenfor familievernet
Mindre risiko for vold og øke sikkerhet
Sist faglig oppdatert 04. september 2019

Kartleggingsskjema og journal

Kartleggingsskjema og journal

Journalmal

Journalmalen kan kan du lime inn i FADO og oppdatere der. Fyll inn der det er relevant og informasjon foreligger

Kartleggingsskjema

For å få mest mulig relevant informasjon er det viktig at du benytter både skriftlig kartleggingsskjema og kliniske intervjuer på grunnlag av svarene. Du vurderer selv om du vil benytte deg av hele eller deler av spørreskjemaet. Ved kartlegging av risiko for alvorlige hendelser (siste side i skjemaet) bør du vurdere om det er mest hensiktsmessig at kun det er den som du antar er utsatt for vold, som svarer.

Spørreskjemaet Livet i familien 2 ​ kan brukes i alle saker der det er avdekket vold eller mistanke om vold. Hovedformålet er å få mer informasjon om:

 • Alvorlighet: Omfang og type vold
 • Barnas situasjon og foreldrenes omsorgskapasitet
 • Grad av likeverd/dominans i pardynamikken
 • Grad av partilfredshet
 • Grad av samstemthet mellom partnerne i beskrivelser av parforhold, vold og barnas situasjon
 • Eventuelle tilleggsbelastninger
 • Skjemaet fylles skriftlig ut av klienten selv eller sammen med terapeut.
 • Gå deretter gjennom klientens besvarelse sammen med klienten for å utdype og gi mer informasjon rundt svarene. Å fylle ut alle delene tar til sammen 15-25 minutter.

Avtal og vurder hvilken informasjon som kan deles med den andre parten. Informasjonen som er innhentet fra begge partenes besvarelser, danner utgangspunkt for videre vurderinger knyttet til tiltak i og utenfor familievernet.

Sist faglig oppdatert 08. januar 2020
Kontornivå

Fagutvikling på kontoret

Fagutvikling på kontoret

Hvordan kan kontoret du jobber ved sette i gang en lokal fagutviklingsprosess på temaet vold i nære relasjoner?

Veiledningen har nær sammenheng med regionale samlinger rundt temaet.

For at voldsarbeidet skal kunne bestå over tid og være mulig å gjennomføre som en del av flere oppgaver ved kontoret, er det vesentlig at fagutviklingsprosessen er forankret i ledelsen, og at tiltakene som settes i verk er mulig å realisere innen gitte rammer.

Kontoret kan vurdere flere tiltak, som kan beskrives i en lokal fagutviklingsplan. Denne planen trenger ikke å være omfattende, men skal inneholde prioriterte tiltak for det aktuelle kontoret.

Under får du en trinn-for-trinn-oppskrift på hvordan du setter i gang en lokal fagutviklingsprosess. Dette er de fem trinnene:

1. Etabler en gruppe på kontoret for arbeidet med vold
2: Få en oversikt over omfang og kompetanse
3: Sammenstill informasjonog identifiser mulige utviklingsområder
4: Kontorets prioriteringer og utarbeidelse av lokal fagutviklingsplan
5: Videre arbeid med lokal fagutvikling i regionale samlinger

 

 

Sist faglig oppdatert 05. september 2019