Rådet skal få tilstrekkeleg sekretariatshjelp. Oppgåvene til koordinatoren er likevel ikkje detaljregulerte i kommuneloven eller forskrifta. Den enkelte kommunen og fylkeskommunen må konkret avklare kva som skal vere rolla og oppgåvene til koordinatoren. Under følger eksempel på oppgåver som det kan vere formålstenleg at koordinatoren får ansvar for, sidan det vil kunne sikre at rådet får tilstrekkeleg sekretarietshjelp:

Her får du ei oversikt over korleis du som koordinator kan sikre at rådet får medverke i saker som angår ungdom.

Korleis sikre at rådet kan påverke
Praktisk tilrettelegging for rådsmøta
Gjennomføring av rådsmøta
Saksbehandling på rådsmøta
Sikre gode vedtak
Oppfølging av rådsmøta
Opplæring og kulturbygging