< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

TryggEst - veileder for TryggEst-kommuner

Om TryggEst

Om TryggEst

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. TryggEst-modellen inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune, og flere verktøy som kan brukes i dette arbeidet.

Les mer om TryggEst og vern av risikoutsatte voksne

Verktøy og ressurser i arbeidet

Hva gjør jeg i en akutt situasjon?

Hva gjør jeg i en akutt situasjon?

Mistenker du at en person nylig har blitt utsatt for overgrep, må du håndtere situasjonen raskt for å avverge nye overgrep. Du må også handle raskt hvis det er fare for at bevis går tapt.

Hva er en akutt situasjon?
Situasjoner som krever akutt handling
Hvordan kan jeg gripe inn?
Hva gjør jeg for å hindre nye overgrep?
Bevissikring og dokumentasjon
Når har jeg plikt til å melde fra?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?

Hvordan snakke med den utsatte?

Hvordan snakke med den utsatte?

Snakk med personen du mistenker har blitt utsatt for vold eller overgrep. Prøv å få ham eller henne til å fortelle om det som har skjedd.

Hva slags samtaler skal jeg ha?
Hvordan skal jeg gjennomføre samtalen?
Hvilke spørsmål kan jeg stille?
Hvilke spørsmål skal jeg ikke stille?
Hva gjør jeg hvis personen ikke ønsker å melde saken videre?

Hvordan sikre bevis?

Hvordan sikre bevis?

Det er i utgangspunktet politiets oppgave å sikre bevis når en person har vært utsatt for overgrepshandlinger. Men i en akutt situasjon er det viktig at du også hindrer at bevis går tapt.

Hva er bevis?
Hvordan sikre bevis i en akutt situasjon?
Hva gjør jeg hvis bevis kan gå tapt?

Hvordan dokumentere vold og overgrep?

Hvordan dokumentere vold og overgrep?

Mistenker du at en person har vært eller er utsatt for overgrep, skal du skrive ned hva du har sett eller hva som har skjedd. Dokumentasjonen kan bli brukt som bevis i politiets etterforskning.

Hvordan skal jeg dokumentere?
Hva skal jeg dokumentere?

Hvordan forholder jeg meg til lovbestemte plikter?

Hvordan forholder jeg meg til lovbestemte plikter?

Helsepersonell har en rekke plikter, som avvergeplikt, varslingsplikt, opplysningsplikt og taushetsplikt. Her kan du lese om forholdet mellom dem og hva du har plikt til å gjøre hvis noen er utsatt for vold og overgrep.

Avvergeplikt
Varslingsplikt
Opplysningsplikt
Taushetsplikt

Ta alltid en person som forteller om overgrep på alvor

Ta alltid en person som forteller om overgrep på alvor

Når en person forteller om overgrep, skal du alltid ta personen på alvor. Du har plikt til å sørge for at personen får fortelle hva som har skjedd. Det er sjelden at noen lyver om overgrep.

Hvordan vet jeg om personen er troverdig?
Hvorfor blir risikoutsatte ofte ikke trodd?
Hvorfor forteller ikke risikoutsatte om overgrep?

Hvordan vurdere om en person har samtykkekompetanse?

Hvordan vurdere om en person har samtykkekompetanse?

Alle har i utgangspunktet rett til å handle på vegne av seg selv. Enkelte sykdommer, funksjonsnedsettelser og skader kan likevel gjøre at man ikke lenger klarer å forstå innholdet i en handling, slik at man ikke klarer å ta enkelte beslutninger selv.

Samtykkekompetanse handler om evnen til å forstå innholdet i en handling. En person som mangler samtykkekompetanse, kan fort bli lurt til å gjøre noe han eller hun ikke forstår hva innebærer, eller motsette seg hjelp uten å forstå hva dette innebærer.

Hva er samtykkekompetanse?
Når har en person samtykkekompetanse?
Hva er konsekvensene av å mangle samtykkekompetanse?
Hvem avgjør om en person har samtykkekompetanse?
Hvordan avgjør du om en person har samtykkekompetanse?
Når kan en person miste samtykkekompetanse?

Hvordan forholder jeg meg til den mistenkte?

Hvordan forholder jeg meg til den mistenkte?

Du skal ikke konfrontere personen du mistenker for å ha begått et overgrep. Det er oppgaven til politiet, lederen din eller TryggEst å følge opp den mistenkte. Uansett om den mistenkte er ansatt eller ikke.

Hvem følger opp den mistenkte?
Slik dokumenterer du samtalen med den mistenkte

Hvem kan utøve vold og overgrep

Hvem kan utøve vold og overgrep

Overgrep mot risikoutsatte voksne blir ofte begått av mennesker som har kontakt med dem og kjenner dem, og som bruker sin posisjon til å begå overgrepet.

Hva kjennetegner en person som begår vold eller overgrep?
Melde fra om vold og overgrep

Ekstra sårbar for andres handlinger

Ekstra sårbar for andres handlinger

Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger.

I dagens situasjon med korona-viruset betyr det at sårbare voksne kan oppleve mer vold og overgrep enn ellers. Samtidig kan isolasjon og avhengighet til andre gjøre det enda vanskeligere å få meldt fra. Det er derfor viktig at du tar dine og 5andres bekymringer på alvor.

Er du utsatt for vold eller overgrep?
Er du bekymret for en sårbar voksen?
Når skal jeg kontakte politiet?
Når skal jeg melde fra til TryggEst?
Hva skjer når jeg kontakter TryggEst?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke vil at jeg skal kontakte TryggEst?
Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?
Hva gjør jeg hvis min kommune ikke er med i TryggEst?
Risikoutsatte voksne

Noen voksne er særlig utsatt

Noen voksne er særlig utsatt

Noen voksne kan være særlig risikoutsatte for vold og overgrep. Å være risikoutsatt innebærer å leve i en situasjon som gir økt risiko. Risikoen for overgrep er ekstra stor i situasjoner der personer er avhengige av andres hjelp i hverdagen. Denne avhengigheten kan gjøre personer særlig sårbare for andres handlinger, eller mangel på handlinger. Risikoutsatthet kan knyttes til både varige og forbigående omstendigheter.

Hvem kan være risikoutsatt?
Hva kan gjøre en person ytterligere utsatt?
Hvorfor er risikoutsatte voksne mer utsatt for overgrep?

Vergemål

Vergemål

I hvilke tilfeller er vergemål et riktig tilbud? 

Vergemål er en ordning for personer som på grunn av en bestemt tilstand eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta interessene sine selv.

  • Vergemål skal bare brukes når andre tiltak ikke er tilstrekkelig.
  • Vergemål er som hovedregel en frivillig ordning.
  • Ordningen skal tilpasses den enkeltes behov og ønsker, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Hvis du lurer på om en person har verge kan du spørre vedkommende. Det fremgår også av folkeregisteret.

Frivillig vergemål
Tvungent vergemål (vergemål med fratakelse av rettslig handleevne)
Hva kan du gjøre hvis du mener at en person trenger verge?
Meldeplikt
Hvordan behandler statsforvalteren en sak om vergemål?
Når du er bekymret for at vergen misbruker sin stilling
Hvordan skal du melde bekymringen?

 

Eksempler på saker der personen kan ha behov for verge

Case 1: Trine (31)
Case 2: Hassan (23)
Case 3: Kari (84)
Tegn på vold og overgrep

Fysisk vold

Fysisk vold

Fysisk vold er handlinger som påfører et annet menneske smerte. Handlingene kan forårsake fysisk eller psykologisk skade, død, skjevutvikling, sykdom eller tap av ferdigheter.

Eksempler på fysisk vold
Tegn på fysisk vold
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Psykisk vold

Psykisk vold

Psykisk vold kan være negative eller fiendtlige holdninger eller handlinger, uten bruk av fysisk makt, som kan gi den utsatte en følelse av frykt, avmakt, skyld, skam, mindreverd, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket og elsket.

Eksempler på psykisk vold
Tegn på psykisk vold
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er å utsette noen for seksuelle handlinger eller krenkelser mot deres vilje. Handlingene kan føre til ubehag, smerte og frykt. Seksuelle overgrep kan være vanskelig å oppdage.

Hva er seksuelle overgrep?
Tegn på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep
Eksempler på seksuelle overgrep på nett

Økonomiske overgrep

Økonomiske overgrep

Økonomiske overgrep er når noen tar eller bruker en annen persons penger, eiendeler eller ressurser uten å ha rett eller lov til det. 

Eksempler på økonomiske overgrep
Tegn på økonomiske overgrep
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Nettovergrep

Nettovergrep

Nettovergrep, eller digital vold, er trusler, trakassering, mobbing, økonomisk utnytting og seksuelle overgrep som skjer på internett. Dette kan være straffbare handlinger. 
Nettovergrep er ikke en egen form for overgrep, men en arena hvor overgrep kan foregå. Krenkende atferd på nett kan forgå på flere ulike måter. Det kan for eksempel starte med en samtale på et sosialt nettsamfunn eller på SMS, og gå fra språklig sjikane til seksuelle overgrep.

Eksempler på nettovergrep
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep

Omsorgssvikt

Omsorgssvikt

Mange voksne mennesker er avhengige av hjelp for å klare seg i hverdagen. Når de ikke får den hjelpen de trenger, definerer vi dette som omsorgssvikt eller forsømmelse. 

Eksempler på omsorgssvikt
Tegn på omsorgssvikt
Reaksjoner og symptomer på vold og overgrep
Ressurser for TryggEst-teamene

Risikovurdering

Risikovurdering

Det er utarbeidet et eget risikovurderingsverktøy for TryggEst (RITE, RIsikovurdering TryggEst). Verktøyet brukes til å vurdere den voldsutsattes risiko for å bli utsatt for nye vold. 

For å bruke verktøyet, må du ta et sertifiseringskurs. Sertifiseringskurset består både av e-læring og en fysisk kursdag. Har du spørsmål om kurset, send e-post til tryggest@bufdir.no.

E-læringskurset, skjema for risikovurdering og veiledning finner du på nettsider til KS

Filmer om TryggEst

Filmer om TryggEst
Film: TryggEst - en modell for å håndtere mistanke om vold og overgrep
Film: Det finnes hjelp for risikoutsatte voksne. TryggEst - et voksenvern
Flere filmer om TryggEst