Barneverntjenesten og fosterforeldrene bør som hovedregel medvirke til at barn som ønsker det, kan ha kontakt med søsken gjennom sosiale medier.

I en kvalitativ studie fra 2014 var et av hovedfunnene at sosiale medier gir muligheter til bedre kontakt mellom barn, foreldre, søsken og annen familie. Barna opplever kontakten som viktig, og mange informanter fortalte at den utvidede kontakten skaper ro og at barna lettere tilpasser seg sin nye omsorgsbase. I tillegg håndterte barna små og store utfordringer bedre.

Redd Barna har sammen med Fosterhjemsforeningen, Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB) og Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) laget et hefte om nettkontakt (2016).

Heftet er først og fremst myntet på kontakt mellom fosterbarnet og hans eller hennes opprinnelige foreldre, men kan og brukes ved samvær og kontakt mellom søsken.  Heftet inneholder tips til situasjoner der temaet nettkontakt er naturlig og viktig å ta opp. Dette kan være ved tilsyn, familieråd, veiledning eller ved forberedelser til samvær. Samtidig inneholder også heftet konkrete tips om aktuelle samtaleemner.