Under følger refleksjonspunkter som kan være nyttige for barnevernstjenesten i vurderingen av om søsken bør bo sammen eller ikke. Flere av refleksjonspunktene glir over i hverandre, og listen er ikke ment å være uttømmende.

Hvilke ønsker finnes?
Tilgangen av fosterhjems om kan ta i mot søsken
Opplever barnet trygghet og mindre stress når det er sammen med søsknene?
Opplever barnet trygghet/ utrygghet når det er sammen med søsken(e)?
Er det stort aldersspenn mellom barna? Gjør aldersforskjellen at de har svært ulike behov?
Omfattende tilretteleggingsbehov hos en av søsknene? Hvordan vil dette påvirke søskenflokken?
Forekommer parentifisering med uheldig utslag?
Støttetiltak til fosterhjem som tar imot søsken