Gi informasjon til brukeren at sentrene skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat. For brukeren vil det si at dersom det er behov for samarbeide med offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat, som for eksempel overgrepsmottak og psykisk helsevern mv kan senteret bistå med det. Utsatte skal få helhetlig oppfølging gjennom samarbeid med senteret og andre instanser.

Det kan hende at utsatte som henvender seg vanskelig kan dra nytte av tilbudet ved senteret. Det kan være fordi bruker har alvorlige utfordringer knyttet til rusmisbruk eller psykiske lidelser. Det er ulike måter å gi et tilrettelagt tilbud på. 
 
For å kunne vise bruker videre til et egnet hjelpetilbud, er det en fordel at senteret har et etablert samarbeid med andre hjelpetilbud i kommunen. Det kan for eksempel være NAV, botilbud for rusmisbrukere eller personer med alvorlige psykiske lidelser eller andre typer tilbud. Tilbudet ved senteret skal ikke være til hinder for at brukere ikke får den hjelpen de trenger/bør få fra andre tjenester som for eksempel spesialisthelsetjenesten.