Fortell den utsatte om hvilke plikter du som ansatt har når det gjelder håndtering av informasjonen som blir gitt til deg. Informer om at du har en lovpålagt avvergeplikt og opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Det vil som regel være nødvendig at du forklarer hva dette innebærer. Dersom vedkommende forteller om pågående vold eller overgrep, må du vurdere om avvergeplikten er utløst (Straffeloven §196). Vurderer du at avvergeplikten har inntruffet, så skal politi eller barnevernstjeneste varsles.

Du bør også vurdere om det er behov for annen akutt handling, for eksempel at det opprettes kontakt med krisesenteret. Har brukeren omsorgsansvar for barn og/eller barn er direkte rammet, har du også opplysningsplikt til barnevernet. I akutte situasjoner må du også være oppmerksom på suicidalitetsrisiko, særlig hvis vedkommende er spesielt sårbar og/eller ved sterkt belastende traume. Avhengig av hendelsesforløpet bør vedkommende også oppfordres til å oppsøke overgrepsmottaket eller legevakt/lege for skadedokumentasjon og helsesjekk.