Skolen og barnevernet bør dele opplysninger når dette er til det beste for barnet. Her finner du en oversikt over skolen og barnevernets adgang til å videreformidle opplysninger.

 

For at det enkelte barnet skal få et tilpasset og helhetlig tjenestetilbud, vil det ofte være av avgjørende betydning å dele informasjon om barnet. 

 

Alle som jobber i offentlige virksomheter er underlagt generell taushetsplikt (forvaltningsloven § 13). Ansatte i barnevernet har en strengere taushetsplikt enn ansatte på skolen, men barneverntjenesten kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer når dette er nødvendig for å fremme barneverntjenestens oppgaver  (barnevernloven § 6-7).

 

Deling av opplysninger uten samtykke
Taushetsplikt for ansatte på skolen
Taushetsplikt for ansatte i barnevernet
Informert samtykke

 

Mer om barnevernet og taushetsplikten, opplysningsplikten og opplysningsretten i rundskriv fra Barne- og familiedepartementet (PDF-fil)

 

Sist faglig oppdatert 19. juni 2020