Mange elever som får hjelp av barnevernet, bytter ofte skole. Skole og barnevern må samarbeide slik at eleven får et godt og tilpasset opplæringstilbud så raskt som mulig. Her får du informasjon om skolens ansvar og oppgaver.

Denne delen omhandler først og fremst barn som bor i eller flytter til fosterhjem eller institusjon. Dersom barnet har hjelpetiltak i hjemmet, skal barneverntjenesten tilby bistand når barnet flytter. Teksten kan være nyttig også i disse tilfellene.

Stegene under er ikke nødvendigvis satt opp i riktig rekkefølge for alle situasjoner. Mange av stegene vil også kunne foregå parallelt.

Før skolebyttet

Før et skolebytte får skolen en flyttemelding. Det er barneverntjenesten som sender meldingen – ofte via kommunen eller fylkeskommunen.

Elever som får hjelp i barnevernet har en omsorgssituasjon som skiller seg fra andre barn. Derfor bør skolen ha rutiner for hvordan de skal gå fram når disse elevene bytter skole.

Ved akuttplassering

Midlertidige plasseringer skjer raskt, av og til i løpet av et par timer, og da er det ikke mulig å følge de vanlige rutinene. Det er likevel viktig at nytt skoletilbud kommer raskt i gang slik at skolebyttet får minst mulig negative konsekvenser for barnet.

Når en elev flytter brått og uventet, er det viktig at skolen, barnet og barnevernet samarbeider om hvilken informasjon de skal gi til medelever og skolepersonalet.

Retten til opplæring på nærskolen

Barn har rett til å få opplæring på nærskolen, det vil si den skolen som ligger nærmest der han/hun bor eller i den skolekretsen barnet sokner til.

Steg 1: Innhente samtykke
Steg 2: Utveksle informasjon skolene imellom
Steg 3: Snakke med barnet om flyttingen
Steg 4: Gjennomføre oppfølgingssamtale
Steg 5: Evaluere skolebyttet
Steg 6: Videre oppfølging av elever i barnevernet
Sist faglig oppdatert 25. juni 2019