Barneverntjenesten plikter å følge saksbehandlingsreglene i lov og forskrift. En formell lov har høyere rang enn en forskrift, og en forskrift er alltid gitt med hjemmel i lov. En forskriftsbestemmelse kan inneholde utfyllende krav til barneverntjenestens saksbehandling.

Retningslinjer og faglige anbefalinger fra direktoratet eller departementet kan inneholde faglige anbefalinger eller beskrivelser, presiseringer eller fortolkninger av hvordan bestemmelser i lov eller forskrift skal forstås og anvendes.

Tolkningsuttalelser fra direktoratet eller departementet knyttet til enkelthenvendelser har betydning for barneverntjenestens forståelse av regelverket.

Rundskriv er en publikasjonskode som har blitt brukt både om retningslinjer og veiledere. Rundskriv fra departementet og direktoratet gis en løpende nummerering.

Sist faglig oppdatert 17. desember 2019