Det er innledningsvis nødvendig med en gjennomgang av prinsipper, sentrale hensyn og rettslige kilder som har betydning for barneverntjenestens saksbehandling. Her redegjøres også for den rettslige betydning av retningslinjer, tolkningsuttalelser og veiledere.

Barneverntjenesten i Norge har historisk sett hatt tre overordnede hensyn som grunnlag for de vurderinger som skal gjøres og de beslutninger som skal fattes. Disse er omtalt som barnets beste, det biologiske prinsipp og det mildeste effektive inngreps prinsipp. De senere årene er barns medvirkning og innflytelse blitt stadig viktigere hensyn av avgjørende betydning for å sikre gode vurderinger av hva som vil være til barnets beste.

1.1.1 Sentrale hensyn for barneverntjenestens saksbehandling (Åpne lukke boks-blokk)
1.1.2 Sentrale lover for barneverntjenestens saksbehandling
1.1.3 Menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner
Sist faglig oppdatert 17. desember 2019