Fylkesnemnda er et domstollignende statlig forvaltningsorgan som er uavhengig av departement, fylkesmann og kommunalt barnevern. Fylkesnemndas saksbehandling oppfyller alle grunnleggende krav til rettsikkerhet, og langt på vei er saksbehandlingen lik domstolenes behandling av sivile saker og bygger på tvistelovens regler.

Dersom saken hører inn under fylkesnemndas myndighetsområde, er det barneverntjenestens ansvar å forberede og fremme saken, jf. barnevernloven §§ 2-1 femte ledd bokstav c og 7-1. Fylkesnemnda kan ikke på eget initiativ fatte vedtak, men er avhengig av barneverntjenestens initiativ og saksforberedelser.

8.1 Ansvar for å fremme sak for fylkesnemnda
8.2 Barneverntjenestens begjæring om tiltak
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019