Etter barnevernloven § 6-5 første ledd er statsforvalteren klageinstans for enkeltvedtak truffet av barneverntjenesten. Etter annet ledd gjelder klageadgangen ikke saker som hører under fylkesnemndas myndighetsområde. Dersom barneverntjenesten ikke tar klagen til følge og omgjør vedtaket, skal den og sakens dokumenter sendes til statsforvalteren snarest mulig for videre klagebehandling.

Fylkesnemnda er klageinstans for akuttvedtak som fattes av barneverntjenesten.(Barnevernloven §§ 4-6 annet ledd, 4-25, 4-29, 4-9 jf. 4-8). I tillegg er fylkesnemnda klageinstans på flyttevedtak etter barnevernloven § 4-17.

7.1 Klage på enkeltvedtak
7.2 Klagefrist på enkeltvedtak
7.3 Veiledning til å klage på enkeltvedtak
7.4 Barneverntjenesten behandling av klage over enkeltvedtak
7.5 Statsforvalterens behandling av klage på enkeltvedtak
7.6 Barneverntjenestens saksbehandling når fylkesnemnda er klageinstans
7.7 Utsatt iverksettelse
7.8 Omgjøring
7.9 Klage på saksbehandling
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019