En melding som inneholder opplysninger som gir rimelig grunn til å anta at det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven skal snarest undersøkes nærmere av barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 4-3 første ledd. Undersøkelsen skal kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov, og gi barneverntjenesten grunnlag for å vurdere om barnet har behov for tiltak etter barnevernloven.

5.1 Opprettelse av undersøkelse
5.2 Frist for gjennomføring av undersøkelse
5.3 Gjennomføring av undersøkelse
5.4 Innhenting av opplysninger og opplysningsplikt ved pålegg
5.5 Bruk av sakkyndige
5.6 Beskyttelse av kilder
5.7 Henleggelse av undersøkelse
5.8 Tilbakemelding til melder etter undersøkelse
5.9 Gjenåpning av en undersøkelse
Sist faglig oppdatert 17. desember 2019