Barneverntjenestens saksforberedelse er i stor grad styrt av reglene i forvaltningsloven og barnevernloven. Det stilles generelle forvaltningsrettslige krav som barneverntjenesten alltid må forholde seg til, og spesielle krav i saker hvor det skal fattes enkeltvedtak. Det er viktig for barneverntjenesten og privatpersoner som berøres av vedtakene å få avklart hvem som har partsrettigheter, da dette er av stor betydning for barneverntjenestens saksforberedelse.

3.1 Partsrettigheter
3.2 Parters rett til innsyn
3.3 Inhabilitet
3.4 Veiledningsplikt
3.5 Forhåndsvarsling av enkeltvedtak
3.6 Barneverntjenestens utrednings- og informasjonsplikt
3.7 Saksbehandlingstid, foreløpig svar og forsinkelsesmelding
3.8 Informasjonsutveksling og samarbeid med andre offentlige instanser
3.9 Taushetsplikt, herunder reglene om opplysningsplikt
3.10 Bruk av tolk
Sist faglig oppdatert 17. desember 2019