Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernsområdet. Den kommunale barneverntjenesten er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter barnevernloven som ikke er lagt til et statlig organ. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige og løpende arbeidet. Dette innebærer blant annet en plikt til å undersøke barns omsorgssituasjon og iverksette tiltak når vilkårene i loven er oppfylt. Barneverntjenesten skal treffe vedtak etter loven og forberede saker for behandling i fylkesnemnda når det er nødvendig, jf. barnevernloven § 2-1 femte ledd.

 

Sist faglig oppdatert 17. desember 2019