Det følger av barnevernloven § 9-1 at det økonomiske ansvaret for en sak følger det faktiske ansvaret for saken. Den kommune som treffer vedtak om tiltak eller fremmer forslag om tiltak for fylkesnemnda, har derfor også det økonomiske ansvaret for tiltaket. Dersom ansvaret for saken ved avtale overføres til en annen kommune, innebærer dette at også det økonomiske ansvaret overføres. Det er likevel ingenting i veien for at to kommuner inngår avtale om en annen ansvarsfordeling enn den som følger av § 9-1 annet ledd. For eksempel kan en kommune påta seg det faktiske ansvaret for en sak mens en annen påtar seg det økonomiske. (Norsk Retstidende 1999: 593)  I så fall er det viktig at avtalen er klar og tydelig med hensyn til ansvarsfordeling slik at det ikke oppstår uenighet om avtalens rekkevidde på et senere tidspunkt.

Ved overføring av ansvar fra en kommune til en annen på grunn av inhabilitet med hjemmel i forvaltningsloven § 9 annet ledd, vil den opprinnelige ansvarlige kommune ha det økonomiske ansvaret for saken. Det kan inngås avtale om at settekommunen skal overta dette ansvaret. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Brev av 06.04.2013). Se mer om inhabilitet i punkt 9.2.

Den økonomiske ansvarsfordelingen mellom kommune og Bufetat reguleres av betalingsrundskrivet.

Sist faglig oppdatert 17. desember 2019