Ved foreldertvister kan retten pålegge tilsyn ved samvær etter barneloven § 43a. Det er to former for tilsyn, og hovedformålet er henholdsvis støtte eller beskyttelse av barnet. Beskyttet tilsyn kan fastsettes i alvorlige saker der det kun er aktuelt med et sterkt begrenset samvær. Det kan dreie seg om saker der det har vært problematikk knyttet til vold, rus og psykiske lidelser som kan påvirke omsorgsevnen, men der det likevel vil være til barnets beste med et begrenset samvær. Det er barneverntjenesten som har ansvaret for gjennomføring av beskyttet tilsyn ved overvåkning av forelder og barn under samværet. Gjennomføringen av tilsynet er ikke hjemlet i barnevernloven, men direkte i barneloven § 43a. Forskrift om samvær med tilsyn etter barnelova gir nærmere regler for tilsynet. Barne- og likestillingsdepartementet har gitt en veileder for samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a.

Støttet tilsyn kan fastsettes av retten der det er forsvarlig med mer fleksible støttende løsninger. Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten som har ansvaret for støttet tilsyn.

Barneverntjenesten i den kommunen der barnet bor fast, har ansvaret for å oppnevne tilsynsperson til beskyttet tilsyn. Bostedskommunen vil ha det økonomiske ansvaret for tilsynet. Barneverntjenesten i den kommunen barnet bor fast kan inngå avtale med en annen kommune barnet har tilknytning til om at ansvaret for tilsynet overføres til denne kommunen. Dersom barnet ikke bor fast i Norge, men skal ha samvær her, er det kommunen hvor samværsforelderen er bosatt som har ansvar for tilsynet.

Omfanget og varigheten av tilsynssamværet blir fastsatt av retten ut i fra barnets behov og begrunnelsen for tilsynet. Tilsynet kan ikke overstige 16 timer per år i en sak og tilsynsåret beregnes fra dato for første gjennomførte tilsynssamvær og et år frem i tid. Begrensningen av antall timer med tilsyn følger ikke kalenderåret.

Gjennom ansvaret for tilsynet vil kommunen der barnet bor få kunnskap om barnets situasjon, og dermed kunne følge opp barnet på annen måte dersom det er behov for det. Når domstolene pålegger barneverntjenesten å føre tilsyn etter barneloven § 43a, skal pålegget registreres som en melding jf. barnevernloven § 4-2. Barneverntjenesten må i en slik situasjon vurdere om det er grunnlag for å åpne en undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3. Saker om samvær med tilsyn etter barneloven § 43 a skal registreres som separate saker, og arkiveres i barneverntjenestens ordinære arkiv.

Sist faglig oppdatert 17. desember 2019