Selv om fylkesnemnda er et forvaltningsorgan, kan nemndas vedtak ikke påklages etter reglene i forvaltningsloven. Fylkesnemndas vedtak kan kun overprøves av de ordinære domstolene.

11.1 Frist for å begjære rettslig overprøving
11.2 Rettslig overprøving fra privat part og fra kommunen
11.3 Utsatt iverksettelse
11.4 Tingretten
11.5 Lagmannsretten
11.6 Høyesterett
11.7 Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Sist faglig oppdatert 19. juni 2019