For at man i denne typen saker skal hjelpe barnet og familien på best mulig måte, er det viktig at de ulike offentlige instansene som er i kontakt med barnet samarbeider. Det vil være viktig å avklare hvordan samarbeidet kan skje, og mulighetene for å utveksle opplysninger innenfor rammene av reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 e
Barnevernstjenestens taushetsplikt etter barnevernloven §6-7 annet, tredje og fjerde ledd