Et barn som returnerer etter å ha vært etterlatt i utlandet mot sin vilje kan befinne seg i en vanskelig situasjon. Da kan barnet ha behov for å bli fulgt opp.
Det er viktig at det legges til rette for samarbeid slik at tjenesteapparatet kan følge opp og ivareta barnet på en egnet og god måte.

Se nærmere om den offentlige myndighets mulighet til å utveksle informasjon og taushetsplikt med andre instanser i kapittelet om taushetsplikt, samarbeid og informasjonsutveksling.