Barnevernstjenesten og andre organer som er ansvarlig for gjennomføring av barnevernloven, kan etter barnevernloven § 6-4 annet ledd gi offentlige myndigheter pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av flere saker etter barnevernloven. Slikt pålegg kan gis i saker om midlertidig plassering av barn utenfor hjemmet i akuttsituasjoner, jf. barnevernloven § 4-6 annet ledd, saker om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12, og i saker etter barnevernloven §§ 4-8,  4-9, 4-10, 4-11, 4-19, 4-20 , 4-21 , 4-24, 4-25, 4-29 og 4-4 tredje ledd.

Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer og friskolelova plikter å gi opplysninger etter pålegg. Det samme gjelder meklere i ekteskapssaker og private som utfører oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune, og de som utfører slike oppgaver på vegne av organisasjoner.

Særlig om skolens og barnehagens plikt til å melde fra og gi opplysninger til barnevernstjenesten
Helsetjenestens plikt til å melde fra og gi opplysninger til barnevernstjenesten
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
Eksempel på melding til barnevernstjenesten
Innholdet i meldingen til barnevernstjenesten
Utlendingsdirektoratets plikt til å gi opplysninger til barnevernstjenesten og politiet
Barnevernstjenestens adgang til å informere politiet
Plikt til å varsle politiet
Varsle utenrikstjenesten
Varsle NAV