Det kan være flere og sammensatte grunner til at foreldre tar med eller sender sine barn til utlandet. Eksemplene nedenfor er ikke uttømmende.

Treffe slekt og venner

Mange familier i Norge har tilknytning til et annet land, og motivasjonen for reisen kan være at barnet skal få treffe familiens slekt og venner i utlandet, og å gi barnet mulighet til å tilegne seg språk-, religion- og kulturkunnskap om barnets eller foreldrenes opprinnelsesland.

Ære og kontroll

I familier hvor ære verdsettes høyt, kan utenlandsreisen skyldes at foreldrene ønsker å få kontroll over adferd som vanærer familien eller de kan ønske å disiplinere den unge.

Rus og kriminalitet

Foreldre kan også ta med eller sende barnet til utlandet i et forsøkt på hjelpe barnet ut av rus eller kriminalitet. De kan ha lite kunnskap om hjelpeapparatet i Norge og se en utenlandsreise som eneste løsning.

Skolegang

Foreldrene kan også velge å ta med barnet til utlandet på grunn av skolegang. Enten fordi de er av den oppfatning av at det norske skolesystemet ikke er godt nok, eller at de ønsker en mer religiøs og kulturell tilnærming i barnas skolegang.

Tvangsekteskap

I andre tilfeller kan familiens motivasjon for å reise til utlandet være å gifte bort barnet mot dets vilje. At familien skal besøke slekt og familie kan være en dekkhistorie for å skjule at barnet skal bli tvangsgiftet.

Uavhengig av hva som er foreldrenes motiv for å ta med eller sende barnet til utlandet, kan barnet bli utsatt for omsorgssvikt, vold, kjønnslemlestelse, overgrep og/eller frihetsberøvelse mens hun eller han oppholder seg der. Barnet kan bli holdt tilbake i utlandet og nektet å reise tilbake til Norge.