Barns medvirkning og innflytelse i barneverntjenestens undersøkelser er av avgjørende betydning for å sikre gode vurderinger av hva som vil være til barnets beste.

Barnet har en rett, men ikke en plikt til å medvirke.

Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som har betydning for barnet etter barnevernloven. (Barnevernsloven § 1 - 6). Retten til å medvirke gjelder gjennom hele beslutningsprosessen.

Barns rett til medvirkning og innflytelse i barnevernssaker er utdypet i forskrift om medvirkning og tillitsperson

Mer i saksbehandlingsrundskrivet om

Barnets rett til å uttale seg
Trygge rammer når barnet skal fortelle
Vurderingen av barnets beste
Dokumentasjon av barnets medvirkning