Når politiet samarbeider med barnevernet, gir reglene om taushetsplikt begrensninger for hvilke opplysninger de kan dele.

Ansatte i politiet har taushetsplikt om opplysninger han eller hun får vite om i forbindelse med tjenesten eller i sitt arbeid. (Politiregisterloven §§ 23- 35 og forvaltningsloven §§ 13 – 13f.) Denne taushetsplikten gjelder også personer som utfører tjeneste eller arbeid for politiet. 

Taushetsplikten gjelder fortsatt etter avsluttet tjeneste eller arbeid, og gjelder også overfor andre i politiet og påtalemyndigheten.

Politiets taushetsplikt setter grenser for politiets adgang til å dele opplysninger med barnevernstjenesten.

Hvilke opplysninger er taushetsbelagt?
Unntak fra taushetsplikten