I saker som omhandler vold eller seksuelle overgrep mot barn kan det være nødvendig å begrense eller nekte foreldrene partsinnsyn. Dette for å ivareta barnets beste, barnevernets oppgaver og politiets etterforskning.

Foreldrene har rett til innsyn i barnevernssaken
Adgang til å begrense innsyn ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep
Hva skal til for å holde tilbake opplysninger fra foreldrene?
Barnets beste ved vurdering av foreldrenes innsyn
Vurder hvilke opplysninger som skal deles og når
Barnevernet kan avvente med å informere om iverksettelse av undersøkelse
Akuttplasseringer: Ikke adgang til å holde tilbake opplysninger ved behandling i Fylkesnemnda