Kartlegging av barna på omsorgssenteret er en lovpålagt oppgave, jf. barnevernloven (bvl.)  § 5A-4:

Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet utrede barnets situasjon og behov og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg på omsorgssenteret. Forslaget skal oversendes Barne- ungdoms og familieetaten  innen tre uker etter barnets ankomst til senteret. Barne- ungdoms og familieetaten skal innen seks uker etter barnets ankomst til senteret treffe vedtak om oppfølging av barnet mens det oppholder seg på senteret. Oppfølgingsvedtaket skal ligge til grunn for den videre oppfølgingen av barnet på omsorgssenteret og for etterfølgende bosetting.

Kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP) er verktøyet omsorgssentrene skal bruke for å kartlegge enslige mindreåriges behov slik at barnet får god og individuell tilpasset oppfølging, og for å sikre en god bosetting av barnet. KOPP skal fylles ut på bakgrunn av samtaler og observasjoner av barnet, vurderinger av barnets behov og forslag til oppfølging gjennom hele oppholdstiden. KOPP er inndelt i definerte fokusområder sentrale for barnets utvikling. Kartleggingen tar for seg barnets fortid, nåtid og fremtid.

KOPP skal være et hjelpemiddel for omsorgssenteret til å bli bedre kjent med barnet. Gode relasjoner og trygghet for barnet er nødvendig for å få til god kartlegging.

Differensiering mellom KOPP til oppfølgingsvedtak og KOPP til bosetting
Hvordan du bruker denne veilederen
Huskeliste når du lager Kartleggings- og oppfølgingsplan (KOPP)
Ferdigstille og sende

 

Sist faglig oppdatert 12. januar 2021