< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Omsorgssentre: Retningslinjer for kvalitet og godkjenning av omsorgssentre

Etter lov om barneverntjenester § 5A-7, skal §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgssentrene som for barneverninstitusjoner. Det vil si at Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner gjelder tilsvarende for statlige, private og kommunale omsorgssentre. I disse retningslinjene gir direktoratet noen presiseringer av noen særlige kvalitetskrav som gjelder for statlige, private og kommunale omsorgssentre. Videre gis det noen presiseringer av noen særlige krav som gjelder for godkjenning av private og kommunale omsorgssentre. Det presiseres at Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner og godkjenningsforskriftens øvrige krav som ikke er omtalt i retningslinjene gjelder tilsvarende for omsorgssentrene. Retningslinjene er foreløpige og gjelder frem til annet blir bestemt.
Krav til kvalitet og internkontroll i omsorgssentre

Krav til kvalitet og internkontroll i omsorgssentre

Krav til kvalitet og internkontroll i omsorgssentre
§ 1 Institusjonsplan
§ 2 Målgruppe, målsetting og metodikk
§ 4 Institusjonens lokalisering
§ 5 Krav til bemanning og de ansattes kompetanse
Sist faglig oppdatert 27. juni 2019
Godkjenning av private og kommunale omsorgssentre

Godkjenning av private og kommunale omsorgssentre

Godkjenning av private og kommunale omsorgssentre
§ 2 Virkeområde
§ 4 Godkjenning
§ 5 Vilkår for godkjenning
§ 7 Etterfølgende kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede
Relevant regelverk

Relevant regelverk

Relevant regelverk
Sist faglig oppdatert 27. juni 2019