Retningslinjer for saker om personer over 18 år som står i fare for å bli utsatt for ufrivillige utenlandsopphold, eller som oppholder seg ufrivillig i utlandet

Hvert år risikerer personer å bli utsatt for ufrivillige utenlandsopphold. Retningslinjene er ment som et hjelpemiddel for offentlige instanser som kommer i kontakt med personer over 18 år hvor det er bekymring for at en person kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold. Det er viktig at de offentlige instansene kjenner til hverandre slik at oppfølgingen blir best mulig. Retningslinjene beskriver informasjonsdeling og varsling mellom offentlige etater som skoler, NAV, politi, helsetjenestene og krisesentre.

Retningslinjene er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og Utenriksdepartementet, med innspill fra Statens sivilrettsforvaltning.

Politi og barnevern - nasjonale retningslinjer for samhandling

Retningslinjer for samhandling mellom politi og barnevernstjenesten ved bekymring om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn - slik skal etatene samhandle ved mistanke mot omsorgspersoner. Målgruppen for retningslinjene er ansatte i politiet og barnevernstjenesten. Samhandlingen mellom disse etatene i volds- og overgrepssaker er kompleks og omfattende. Det er derfor behov for å behandle disse problemstillingene særskilt.'

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Politidirektoratet.

Retningslinjer om etterlatte barn i utlandet

Retningslinjene er ment som et arbeidsverktøy for fagfolk i offentlige instanser når barn blir etterlatt i utlandet. Det er viktig at ulike offentlige instanser kjenner til hverandre, slik at varsling og oppfølging blir best mulig. Målet med retningslinjene er at førstelinjetjenestene raskt og effektivt kan finne frem til nødvendig informasjon.

Retningslinjene er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.