De fleste barn kommer til Norge sammen med en eller begge foreldrene sine eller andre familiemedlemmer. Noen barn kommer alene uten foreldre eller andre med foreldreansvar. De registreres i utlendingsforvaltningen som enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

Informasjon om barnets barnevernssak og eventuelt hvilke avgjørelser som er truffet, kan være viktig for utlendingsmyndighetene dersom barnet er asylsøker. Barnevernstjenesten har strenge regler om taushetsplikt, og har som hovedregel taushetsplikt om opplysninger i barnevernssaker. Relevant informasjon fra barnevernstjenesten til Utlendingsdirektoratet kan imiderltid bidra til gode vurderinger av barnets beste i utlendingssaken.

Barnevernstjenesten bør derfor gi informasjon til utlendingsmyndighetene når dette ivaretar barnets interesser også i utlendingssaken. Slik formidling forutsetter at barnevernstjenesten vurderer at det er nødvendig for å ivareta hensynet til barnet.