A) Omsorgsovertakelse

Aktuell omsorgssvikt kan i saker som omhandler negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap gå ut på at barnet utsettes for psykisk og/eller fysisk vold. Det kan være fare for framtidig omsorgssvikt dersom det er overveiende sannsynlig at barnet skal giftes bort i framtiden.

Vurdér både nåværende omsorgssvikt og fare for framtidig omsorgssvikt
Begjæring om omsorgsovertakelse
Foreldre som utgjør en trussel for barnet bør ikke vite barnets bosted
Lokalt politi må orienteres om plassering og vurdere sikkerhetstiltak

 

B) Midlertidig vedtak i akuttsituasjoner

Det kan være nødvendig å fatte et midlertidig akuttvedtak for å forhindre at barnet blir utsatt for vold eller represalier fra familien. Hvis det er fare for at barnet kan bli tvangsgiftet eller etterlatt på en utenlandsreise, kan reisen gjøre at barnet blir vesentlig skadelidende. Barnevernstjenesten bør da fatte et midlertidig akuttvedtak for å forhindre at barnet tas med ut av landet.

Situasjonen kan være alvorlig og akutt
Midlertidig vedtak for å forhindre utreise
Legg til rette for at barnet kan uttrykke seg i trygge omgivelser
Barnevernstjenesten kan i noen tilfeller unnlate å forhåndsvarsle partene
Bring barnet i sikkerhet før familien informeres om akuttvedtaket
Ta kontakt med politiet før barnet hasteflyttes
Trusselvurdering etter hasteflytting
Godkjenning av akuttvedtaket i fylkesnemnda