< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Nav og barnevernstjenesten: Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Nav og barnevernstjenesten: Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Nav og barnevernstjenesten: Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret

Formålet med retningslinjene er å bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester overfor barn, unge og familier som har behov for hjelp fra hjelp fra begge tjenester. Retningslinjene omfatter hjelp til familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon som har behov for hjelp fra både barneverntjenesten og NAV-kontoret, og ungdom som mottar ettervernstiltak.

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret er tilgjengelige på nav.no