Barnevernssaker som omhandler barn med utenlandsk statsborgerskap eller med en tilknytning til andre land kan være utfordrende for barnevernstjenesten. Sakene kan generere store medieoppslag i landene henvendelsene kommer fra og sakene kan vokse i omfang. 

Dette kan igjen medføre at flere andre instanser i forvaltningen blir berørt. For eksempel; Utenriksdepartementet (UD), Barne- og familiedepartementet (BFD), Bufdir og Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Norges ambassader i utlandet og andre lands ambassader i Norge.

I slike saker bør du i en tidlig fase, og i god tid før du svarer ut mediehenvendelser, ta kontakt med Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996 i Bufdir for å koordinere informasjon.