Sørg for støtte og oppfølging av ansatte i etterkant av konfliktfylte situasjoner.

Ivareta ansattes helse og velbefinnende i etterkant av vanskelige og potensielt traumatiserende hendelser. Dette kan være uønskede hendelser med aggresjon, krenkelser, trusler, vold, personskader og bruk av fysisk tvang. Det er den ansatte selv som definerer om hendelsen har vært vanskelig/ krevende.

Hvorfor er det viktig å ivareta den ansatte
Oppfølging samme dag
Oppfølging første uke
Oppfølging de kommende ukene