Virksomheten bør gjøre nødvendige tilpasninger i barnehagen, skolen eller institusjonen, slik at barnet og familien opplever trygghet og forutsigbarhet i hverdagen etter den akutte fasen.

Barnets opplevelse og behov skal vektlegges når det planlegges for hvordan barnet skal delta, og hvilken tilrettelegging barnet trenger. Dersom barn og foresatte har behov for å bytte barnehage, skole eller institusjon på bakgrunn av saken, bør de få hjelp til dette.   

Mange barn og familier vil også ha behov for profesjonell hjelp til å håndtere det som har hendt. Barn og familie skal tilbys hjelp ut ifra deres behov og sakens karakter.

Barnet skal få informasjon om rettigheter og muligheter, og skal få medvirke i beslutninger.

Kommunens kriseteam, konsultasjonsteam eller andre lokale hjelpeinstanser er viktige samarbeidspartnere i arbeidet. Helsestasjon, skolehelsetjenesten, kommunepsykolog og familievernkontor er også aktuelle samarbeidspartnere i den videre oppfølgingen. I samråd med barnet og de foresatte bør virksomheten bistå med å kontakte hjelpetilbud.

Skolelege, fastlege og barneverntjenesten kan henvise til spesialisthelsetjeneste, ved behov.