Etter at akuttfasen er tilbakelagt, anmeldelse er vurdert og eventuelle arbeidsrettslige skritt er tatt, bør eier og leder av virksomheten alltid evaluere håndteringen av saken, i samarbeid med de berørte.

En evaluering bør ta utgangspunkt i virksomhetens plan for håndtering.

Som del av evalueringen bør virksomheten innhente erfaringer fra barn og foresatte som er direkte berørt. Evalueringen bør blant annet vurdere om barnets rettigheter ble ivaretatt på en god måte, herunder retten til informasjon og medvirkning, om barnet og de foresatte opplevde å få god og tilpasset hjelp, og hvordan de opplevde oppfølging i etterkant av akuttfasen.

Som en del av internkontrollsystemet i virksomheten bør ansatte, ledere og samarbeidspartnere også involveres og gi tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd informasjon, håndtering og samarbeid.

Virksomheten bør gjennomgå egne rutiner for å forebygge, varsle om og håndtere saker der det er bekymring for at en ansatt har utsatt barn for vold eller overgrep.

Evalueringen bør oppsummeres i læringspunkter, drøftes på ledernivå, og danne grunnlag for eventuelle endringer av lokal plan for håndtering.