Denne veilederen gir en generell beskrivelse av teknologi, funksjonalitet og bruksegenskaper for produktene. Det kan være forskjeller mellom utstyr fra ulike leverandører, som ikke omtales her.

Spør fagfolk om råd før utstyr anskaffes for å sikre løsninger som tilfredsstiller brukernes behov. Oppgitt kostnadsnivå på produktene kan variere, og må kun benyttes som en indikasjon.

Teksten til denne veilederen er utviklet av SINTEF Digital, avdeling helse på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet ble avsluttet 15. januar 2019. 

Vi takker følgende personer som har stilt kunnskap til rådighet under kunnskapsinnhentingen:

Litteratur som har vært benyttet under kunnskapsinnhentingen:

Sist faglig oppdatert 15. mars 2017