For å bidra til å sikre at barna får nødvendig helsehjelp skal hver institusjon ha en helseansvarlig. Det skal utpekes en stedfortreder for den helseansvarlige for å sikre kontinuitet i arbeidet slik at barn i institusjon får nødvendig helsehjelp.

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger/enheter 

Dersom institusjonen består av flere institusjonsavdelinger/enheter skal hver institusjonsavdeling/enhet ha en helseansvarlig.

I små institusjoner, enheter og avdelinger

I små institusjoner, enheter og avdelinger kan den som er ansvarlig for institusjonen, enheten eller avdelingen være helseansvarlig. 

Institusjonens leder har ansvar for å utpeke en helseansvarlig og stedfortreder for denne.

Den som er ansvarlig for institusjonen har ansvar for å overholde plikten til å sørge for at barn i institusjonen får ivaretatt retten til nødvendig helsehjelp. Oppgaver som er knyttet til å bidra til at plikten ivaretas kan delegeres til helseansvarlig.

Leders ansvar