Det digitale verktøyet er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med brukerorganisasjoner og kommuner, til bruk i situasjoner hvor barneverntjenesten har besluttet å hasteflytte barn. Verktøyet består av to ulike deler, en for ivaretagelsen av barnet i den aktuelle situasjonen og en del for kontaktpersonen og kommunen knyttet til saksbehandlingen ved hasteflyttinger.

Begrepet "hasteflytting"

I det digitale verktøyet har vi gjennomgående brukt ordet hasteflytting om den flyttingen som skjer akutt. Dette er et bevisst valg etter råd fra brukerorganisasjoner og kommuner. Vi har valgt å bruke begrepet kontaktperson om saksbehandler/kurator.

Ivaretagelse av barnet

Den delen av verktøyet som omhandler ivaretagelsen av barnet i flyttesituasjonen er ment til å være et hjelpeverktøy for kontaktperson og barneverntjenesten gjennom flytteprosessen og frem til barnet er trygt plassert i ny omsorgsbase.

Saksbehandling

Delen som er relatert til saksbehandlingen er ment å være en støtte for kontaktpersonen og barneverntjenesten rundt saksbehandlingen gjennom og i etterkant av flyttingen. Vi har utarbeidet forslag til vedtaksmaler og forslag til hva vedtakene bør inneholde av informasjon og vurderinger.

Hva verktøyet ikke omhandler

Verktøyet omhandler ikke arbeidet som blir gjort frem til beslutningen om flytting av barnet fattes eller vurderingene knyttet til hasteflytting. Dette kommer til å bli berørt i en fremtidig veileder for akutt barnevern.

Om ivaretagelse av barn i akutte kriser
Dokumentasjon
Selve vedtaket