Det blir fra 1.1.2022 lovfestet at Bufetat i særlige tilfeller skal kunne tilby spesialiserte fosterhjem. Spesialiserte fosterhjem kan være et alternativ til barna som er i målgruppen for omsorgsinstitusjon.  

Bufetat har ansvaret for institusjonstilbudet og kan, dersom kommunene søker om institusjonsplass til et barn, vurdere heller å gi tilbud om et spesialisert fosterhjem hvis det vil være hensiktsmessig og til barnets beste.  

Bufetats regioner ikke har bistandsplikt og skal ikke formidle spesialiserte fosterhjem dersom barnets behov kan dekkes innenfor rammen av et ordinært fosterhjem med forsterkning.

Kommunen godkjenner plasseringen i den konkrete sak. Kommunen har ansvar for oppfølgingen av barnet som bor i det spesialiserte fosterhjemmet og tilsynsansvar, men hjemmet får parallelt systematisk veiledning og opplæring, fra Bufetat. I tillegg til grunnopplæring for fosterhjem får hjemmene spesialtilpasset opplæring for oppgaven forut for og underveis i plasseringen.   

Kommunene må betale for dette botilbudet, som i henhold til reglene som etableres i den nye finansieringsmodellen vil bli økt i forhold til gjeldende modell.  

Barn som i dag bor i familiehjem/spesialiserte fosterhjem vil få opprettholdt botilbudet også etter at reformen trer i kraft.