I flere saker som har vært fremmet for den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), har det blitt stilt spørsmål ved praksisen rundt fastsettelse av samvær med biologiske foreldre etter en omsorgsovertakelse.    

Bufdir har på bakgrunn av EMD-sakene startet et utredningsarbeid for å få økt kunnskap om omfang av samvær etter omsorgsovertakelser, og virkning av kontakt og samvær for barnet og foreldrene, og et arbeid med å utarbeide en faglig retningslinje for fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse.    

Formålet har flere sider. For det første å sikre ivaretakelse av barn og foreldres rettigheter. Dernest å sikre at Norge forholder seg aktivt til problemstillingene dommene reiser og våre konvensjonsforpliktelser, samt å tilrettelegge for god etterlevelse av regelverket. Retningslinjen vil bli innarbeidet i Barnevernsfaglig kvalitetssystem (BFK).