I regi av statsforvalterembetene er det opprettet læringsnettverk for kommunene på barnevernområdet. Kommunale læringsnettverk er ett av flere tiltak i regjeringens kompetansestrategi «Mer kunnskap – bedre barnevern 2018-2024»  

Læringsnettverkene er en viktig arena for å etablere samarbeid mellom kommuner om konkrete tiltak eller prosjekter i forbindelse med å etablere gode strukturer for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Formålet er å stimulere til kompetanse-, tjeneste- og tiltaksutvikling i kommunene, for å styrke oppfølgingen av utsatte barn og familier.  

Formålet med utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet er å styrke kommunenes kompetanse til å drive oppfølging og veiledning av fosterhjem.   

For nettverk med utviklingsprosjekter knyttet til styrking av kommunalt fosterhjemsarbeid kan Statsforvalter bistå med å etablere kontakt med Bufetat, som på sin side vil bistå med oppfølging av kommunene og bistand til disse utviklingsprosjektene. Nettverkene kan også selv ta direkte kontakt med Bufetat og be om bistand.  

Det er avsatt midler for å frigjøre kapasitet i Bufetat, slik at Bufetats regioner kan bistå kommunene med utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet og etablere kommunale tilbud som læringsnettverkene kan benytte seg av.  

Tjenester i nettverk kan søke statsforvalteren om stimuleringsmidler til egeninitierte utviklingsprosjekt eller utviklingsprosjekt på fosterhjemsområdet. Midlene skal bidra til at kommunene etablerer stabile, profesjonelle og ressurseffektive fagmiljøer slik at flere fosterhjem får god veiledning og oppfølging.  

Det er utarbeidet retningslinjer for læringsnettverksarbeidet, og tildelingen av tilskudd:  

 Nærmere om kompetansesatsingen og læringsnettverk: